تعبیر خواب ازدواج کردن دختر مجرد

0

خلاصه عناوین مطلب

تعبیر خواب ازدواج کردن دختر مجرد

تعبیر خواب ازدواج
                                                 تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج از نظر محمد ابن سیرین
محمد ابن سیرین از معبران باستانی اینگونه دیدن ازدواج را در خواب تعبیر کرده

است که اگر مردی در خواب ببیند که زنی را می‌خواهد، بدین معناست که شرف

و بزرگی خود را از دست خواهد داد.

اگر مردی در خواب ببیند با زنی که مرده‌ ازدواج کرده و با او رابطه جنسی برقرار

همچنین ببینید  طلسم قوی جهت ازدواج آسان و گشایش بخت مجرب

کرده است، یعنی از مال و ثروت آن زن چیز زیادی به این مرد خواهد رسید.

اگر زنی در خواب ببیند که مردی که مرده است ازدواج کرده و با او رابطه داشته

یعنی در حال زن تغییری ایجاد خواهد شد و یا ثروتش کم خواهد شد.

اگر مردی در خواب ببیند که زنی را می‌خواهد که او را تاکنون ندیده است و حتی

نامش را هم نمی‌داند، بدین معناست که مرگ وی فرارسیده است.

 

 

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب ازدواج می گوید

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر

شرف و عزت و زیادتی مال.
اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او

را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی

مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل

که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد.
اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

 

 

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب ازدواج گوید 

اگر بیند دختری دوشیزه رابه زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر

آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از سلطان خیر و نیکی بیند.

اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

همچنین ببینید  دعا زبان بند شاکی و زبانبند دشمنان قوی و فوری

 

آنلی بیتون می‌گوید 

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند،

علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی

شکست خواهد خورد.
اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با

مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج

مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند

نشانه آن است که سردی بی تفاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

 

 

دعاياب سايت دعا و ذکر مجرب 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.