تعبیر خواب خرمالو برای زن حامله چگونه است ؟

0

تعبیر خواب خرمالو برای زن حامله چگونه است ؟

 

 

تعبیر خواب خرمالو برای زن حامله
                                    تعبیر خواب خرمالو برای زن حامله

منوچهر مطیعی

به طور کلی دیدن میوه ها در خواب خوب است به خصوص اگر رنگ مایل به قرمز داشته باشند و شیرین باشند.

دیدن یک سبد خرمالو در خواب به معنای خیر و برکت و نعمت است.

اگر در خواب خرمالو به کسی دادید معنی خواب شما این است که به او خیر می رسانید و اگر کسی به شما خرمالو داد شما به او خیر می رسانید.

حضرت دانیال

خوردن هر میوه در باغ به وقتش خوب است و به معنای جمع کردن مال است.

اگر در خواب خرمالو را در غیر وقتش ببینید معنی خواب شما تلف شدن مال است.

دیدن خرمالو در خواب به درخت ان باز می گردد و چون معنی درخت خرمالو خوب

است معنی خواب هم خوب است.

اگر در خواب خرمالو ترش خوردید معنی خواب شما یا غم و غصه است و یا خوردن

مال حرام و یا بیماری.

 

خواب خرمالو خالد بن علی

اگر در خواب خرمالو شیرین ببینید معنی خواب شما به مال و علوم پر سود اشاره

می کند.

اگر خرمالو ترش ببینید معنی خواب شما مال حرام است و یا بیماری است.

دیدن خرمالو در خواب شما می تواند به ازدواج اشاره کند.

دیدن خرمالو برای فقرا ثروت و برای ثروتمندان هم ثروت بیشتر است.

اگر در خواب دیدید که روی سر شما خرمالو انداخته شد معنی خواب شما این

است که به خوبی بین مردم مشهور می شوید.

ديدن يا خوردن ميوه رسيده در خواب ، علامت كسب لذت و ثروتی ناپايدار است .

تعبیر ,زردآلو ….. میخواستم تعبیر این خواب بلاخص میوه خرمالو رو بدونم.

ديدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بيند خدمتکار پادشاه

است اگر درختان بيند که ساق ندارند چون درخت خيار و خربزه تأويلش مردمان

دون است و هر درختی که …

 

 

دعاياب سايت دعا و ذکر مجرب  

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.