تعبیر خواب خواستگاری رفتن و خواستگار آمدن چیست

0

تعبیر خواب خواستگاری رفتن و خواستگار آمدن چیست 

 

تعبیر خواب خواستگاری
                                 تعبیر خواب خواستگاری

 

تعبیر خواب خواستگاری رفتن و آمدن

مراسم خواستگاری یکی از رسومات نیکو در بین ایرانیان است که اهمیت

خانواده و نقش آنها را در ازدواج نشان می دهد جلسات خواستگاری برای

آشنایی بیشتر خانواده ها برگزار می‌شود تا هر دو طرف آداب خواستگاری

نحوه برخورد و رفتار مناسب با یکدیگر را بیاموزند حال اگر خواستگاری را در

خواب ببینیم چه معنا و مفهومی خواهد داشت در مجموعه خواب خواستگاری

و پیشنهاد ازدواج نشانه خوشبختی شخص بیننده خواب می باشد

اگر در خواب ببینید که شوهر کرده‌ اید نشان دهنده رسیدن به رفاه مالی

میباشد اما اگر خواب ببینید که طلاق نوشته ای به زودی مورد اتهام دیگران

قرار میگیرد.

 

تعبیر خواب خواستگاری زن متاهل

اگر پسر یا دختر جوانی که به تازگی وارد رابطه عاشقانه شده است

خواب خواستگاری کردن از زن متاهل را ببیند به معنای هشداری برای

آینده است به زودی از سمت شریک عشقی خود بدی و خیانت خواهد

بود یا به هر دلیلی رابطه آنها تمام شده و همسر شما با شخص دیگری

آشنا خواهد شد و شما شکسته تلخ و بزرگی را تجربه خواهید کرد هم

چنین به معنای آشنایی با دوستان جدید و آشتی دشمنان و افراد بدخواه

گذشته زندگیتان و خبرهای بسیار می باشد.

 

تعبیر خواب دیدن صحنه خواستگاری کردن

اگر دختری در خواب شاهد صحنه خواستگاری باشد و نداند که عروس

چه کسی خواهد بود، این خواب هشداری برای شور و شوق شدید او

نسبت به مردی جوان است. خواب بیننده باید بداند که احساسات اولیه

گذرا و ناپایدار هستند.

 

دیدین رد شدن پیشنهاد خواستگاری در خواب

برخی اوقات نیز دیدن خواستگاری در خواب نشان دهنده نیرنگ و ناامیدی

است. اگر خواب بینده در خواب خود را به شکل دامادی ببیند که پیشنهاد

خواستگاری او رد شده است، تعبیر آن است که در واقعیت به کسب و کاری

خطرناک و بدون سود خواهد پرداخت.

 

تعبیر خواب خواستگاری کردن از زن متاهل

این رویا در اکثر موارد برای پسران و دختران جوان که به تازگی و یا

مدتها رابطه ای عاشقانه را آغاز کرده اند خوب نیست و به نشانه یک

هشدار است و ممکن است یکی از این دو نفر در حق دیگری بد و خیانت

کند و یا به هردلیلی رابطه شان را تمام و به سراغ فرد دیگری بروند که

در نهایت نتیجه آن شکست غمگینی و رنج است.

 

 

سایت دعایاب مرجع ادعیه و اذکار قرآنی 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.