تعبیر خواب درخت میوه دار و شکستن و بریدن درختان میوه

0

تعبیر خواب درخت میوه دار و شکستن و بریدن درختان میوه

در این مطلب به معنی و مفهوم و تعبیر خواب انواع درختان میوه دار و بدون میوه و شکستن ساقه و شاخ و تن درختان و قطع کردن و بریدن درختان و خوردن میوه از درخت میوه دار و جمع کردن میوه از درختان میوه پرداخته ایم.

تعبیر خواب درخت میوه دار و شکستن و بریدن درختان میوه
تعبیر خواب درخت میوه دار….

تعبیر خواب درخت میوه دار و شکستن و بریدن درختان میوه ,تعبیر خواب درخت گردو, تعبیر خواب درخت توت ,تعبیر خواب درخت انار ,تعبیر خواب درخت انگور, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب درخت انجیر ,تعبیر خواب درخت گیلاس ,تعبیر خواب درخت سیب ,تعبیر خواب مار, تعبیر خواب حامله بودن ,تعبیر انگشتر شکسته, تعبیر پول خرد ,تعبیر خواب ازدواج دیگران, تعبیر خواب انار قرمز, تعبیر خواب باغچه بدون گل, تعبیر خواب ازدواج مرد متاهل, تعبیر خواب باران زیاد

دیدن درخت در خواب به تنهایی معنا و مفهومی پیدا نخواهد کرد بنابراین در خواب‌های خود بایستی به دنبال نشانه‌های از درختان باشیم تا بتوانیم از تعابیر گفته شده در مورد آن‌ها استفاده کنیم. به طور مثال شکستن و یا بریدن درخت و یا دیدن درختان میوه دار مختلف می‌تواند در تعبیر رویاها به ما کمک فراوانی کند. در این مقاله به تعبیر خواب درخت میوه دار و انواع این درختان خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب درخت میوه دار

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید: دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش.

همچنین ببینید  تعبیر خواب پرنده بوم و جغد – تعبیر خوردن گوشت بوم در خواب

لوک اویتنهاو می‌گوید:  درخت میوه: دوستان وفادار

ابن سیرین گوید:  هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بر قیاس میوهء آن درخت

ابن سیرین:  اگر کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از کسی بیابد

اشعث کرمانی: اگر بیند که بر درختی است و میوه آن درخت می‌خورد دلیل که به قدر آن مالی بدو رسد یا سخنی شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن

جابر مغربی گوید:  هر درختی که بوی خوش دارد و میوه آن خوش طعم است دلیل است بر مردی مصلح پاک وبا دیانت

تعبیر خواب درختان پر میوه ابراهیم کرمانی: اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است.

اشعث کرمانی:  اگر بیند از درختان میوه همی جمع می‌کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد گردد اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد.

تعبیر خواب انواع درختان میوه دار

[درخت آلو دلیل بود بر مردی طبیب که نفعش به هر کس می‌رسد و درخت آلوی زرد، دلیل بود بر بیماری. درخت گلابی دلیل بر مردی توانگر بود، که خوش طبع و سازگار است.

همچنین ببینید  تعبیر خواب کبوتر و خوردن گوشت کبوتر – تعبیر دیدن کبوتر سفید در خواب

درخت انجیر دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت. درخت خرما به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ.

اگر خواب بیند درخت خرمایی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

درخت زرد آلو دلیل کند بر مردی بیمار. درخت شفتالو به خواب دیدن، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد.

درخت نارنج دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی.]

برای مطالب بیشتر به سایت دعا786 مراجعه کنید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.