تعبیر خواب دندانپزشک و کشیدن دندان در مطب دندانپزشک

0

تعبیر خواب دندانپزشک و کشیدن دندان در مطب دندانپزشک

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب دعایاب تعبیر خواب دندانپزشک و کشیدن دندان در مطب دندانپزشک را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب رفتن پیش دندانپزشک و دندانپزشک خانم و آقا و کشیدن و جرم گیری دندان توسط دندانپزشک و پر کردن و عصب کشی دندان به وسیله دندانپزشک …

تعبیر خواب دندانپزشک و کشیدن دندان در مطب دندانپزشک
تعبیر خواب دندانپزشک و کشیدن دندان در مطب دندانپزشک

تعبیر خواب دندانپزشکی,تعبیر خواب دندانپزشک شدن,تعبیر خواب دندانپزشکی قبول شدن,تعبیر خواب دندانپزشک حضرت یوسف,تعبیر خواب دندانپزشک,تعبیر خواب دندانپزشک خود,تعبیر خواب دیدن دندانپزشکی, تعبیر خواب ازدواج خواهر مجرد و ازدواج خواهر کوچک و خواهر بزرگ در خواب,تعبیر کشیدن دندان عقل در خواب,تعبیر کشیدن دندان با دست,تعبیر کشیدن دندان مار در خواب,تعبیر کشیدن دندان سالم,تعبیر کشیدن دندان پوسیده,تعبیر کشیدن دندان نیش,تعبیر کشیدن دندان آسیاب,تعبیر کشیدن دندان لق در خواب

آنلی بیتون می‌گوید :اگر خواب ببینید در دندانپزشکی ، دکتر دندان شما را می کشد ، نشانه آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد .

اگر خواب ببینید در دندانپزشکی ، دکتر دندان شما را پر می کند ، نشانه آن است که پس از نگرانی بسیار ، اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد .

اگر خواب ببینید به دندانپزشکی رفته اید و تعدادی از دندانهای خود را پر کرده اید ، نشانه آن است که با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید .

اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند .

اگر خواب ببینید دندانپزشکی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می کند ، نشانه آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد .

تعبیر دیدن مسواک زدن در خواب:

آنلی بیتون می‌گوید :مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانه آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد

لوک اویتنهاو می گوید :دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی

اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانه آن است که به صداقت و درستی شخصی که با شما معامله ای انجام داده است ، شک خواهید کرد .

اگر خواب ببینید دندانپزشک روی دندان دختری کار می کند ، علامت آن است که بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می کند .

برگرفته از سایت ملکوتی ها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.