تعبیر خواب دیدن آب- معنی آب در خواب

0

تعبیر خواب دیدن آب- معنی آب در خواب

به طور کلی آب نشانه روشنایی و پاکی می باشد و در اکثر فرهنگ ها به آب به نشانه روشنایی نگه می شود.
در فرهنگ هایی گفته شده که آب نشان دهنده ضمیرناخودآگاه فرد است و بعضی اعتقاد دارند که دیدن آب در خواب نشان دهنده کیفیت و چگونگی حالات درونی فرد است. بسته به نوع آبی که در خواب می بینید تعبیر خواب فرق می کند آبی که در خواب می بینید ممکن است حالت های مختلفی داشته باشد مثلا روشن و صاف و کم عمق باشد یا آب راکد و تیره باشد.

تعبیر خواب دیدن آب، معنی آب در خواب
            تعبیر خواب دیدن آب، معنی آب در خواب

تعبیر خواب دیدن آب- معنی آب در خواب ,تعبیر خواب دیدن آب روان, تعبیر خواب دیدن آب زلال ,تعبیر خواب دیدن آب در قبر مرده ,تعبیر خواب دیدن آب رودخانه, تعبیر خواب دیدن آب گل آلود, تعبیر خواب دیدن آب دریا, تعبیر خواب دیدن آبگوشت, تعبیر خواب دیدن آب خوردن, مفهوم آب در خواب ,معنی آب زلال در خواب ,معنی آب خوردن در خواب, معنی آب روان در خواب,

اگر آبی که در خواب می بینید زلال و روشن باشد و عمیق نباشد و در حین حال جاری باشد بسیار خوب است زیرا جریان روشنی را برای زندگی بیننده خواب نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود . بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در خواب نمیخواستید از محلی که آب گرفتگی وجود دارد عبور کنید این نشان دهنده آن است که کاری برای ببینده خواب به وجود می آید که دست و پا گیر است و پیشامد خوبی نیست ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است . اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید کهنتیجه بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید . اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

همچنین ببینید  تعبیر خواب گاز گرفتن دست توسط سگ سیاه

برگرفته از سایت دعاشفا

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.