تعبیر خواب دیدن استخوان، معنی استخوان در خواب

0

تعبیر خواب دیدن استخوان، معنی استخوان در خواب

در این مطلب از سایت دعایاب تعبیر خواب دیدن استخوان، معنی استخوان در خواب را قرار دادیم. در ادامه مطلب رایج ترین تعابیر برای دیدن استخوان در خواب را ذکر کرده ایم.

تعبیر خواب دیدن استخوان، معنی استخوان در خواب
تعبیر خواب دیدن استخوان، معنی استخوان در خواب

 تعبیر خواب استخوان به دیگران دادن, تعبیر خواب نوک پا زدن و دور انداختن استخوان, تعبیر خواب دیدن تپه ای از استخوان, تعبیر خواب بیرون زدن استخوان از زیر پوست, تعبیر خواب بستن استخوان دیگران, تعبیر خواب شکستن استخوان و گچ گرفتن آن, تعبیر خواب استخوان چرب

تعبیر خواب استخوان از دید منوچهر مطیعی تهرانی/تعبیر خواب پیدا کردن استخوان ، به دست آوردن مال است/تعبیر خواب بر سر سفره کسی تکه ای استخوان که گوشت دارد در بشقاب شما می گذارد ، بدون زحمت پول به دست آوردن است.

تعبیر خواب داشتن استخوان در جیب ، تامین مالی است:

تعبیر خواب استخوان به دیگران دادن ، کمک از سمت شماست.

تعبیر خواب نوک پا زدن و دور انداختن استخوان در راه افتاده ، از دست دادن کار خیر است.

تعبیر خواب استخوان چرب ، سودی که در آینده باعث ناراحتی شما می شود.

تعبیر خواب شکستن استخوان و گچ گرفتن آن ، ضرر و زیان مالی است.

همچنین ببینید  دعای رفع عصبانیت شوهر و رام کردن همسر مجرب و سریع الاجابه

تعبیر خواب بستن استخوان دیگران ، نیکوکاری است.

تعبیر خواب استخوان از دید آنلی بیتون.

تعبیر خواب بیرون زدن استخوان از زیر پوست ، تهمت و خیانت است.

تعبیر خواب دیدن تپه ای از استخوان ، قحطی و آلودگی است.

محمدبن سيرين گويد: استخوان در خواب، مالي بود كه مردم بدان معيشت كنند. اگر بيند كه استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دليل بود كه بر قدر آن گوشت خير و مال يابد. اگر بيند كه بي گوشت بود، دليل كند كه اندكي خير بدو رسد. اگر بيند كه او به كسي استخوان داد، دليل كه از او بدان كس خير رسد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كمه استخوان كسي را كه شكسته بود مي بست، دليل كند كه بزرگي و صنعتهاي گوناگون يابد و كردار نيك كند و بعضي از معبران گفته اند: كار بينوائي از او به نوا گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن استخوان به خواب هفت وجه بود.

اول: امل و مال،/دوم: خويشان،/سوم: فرزند،/چهارم: قيم خانه،/پنجم: مال،/ششم: برادران،/هفتم: يار و انباز بود.

برگرفته از سایت ملکوتی ها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.