تعبیر خواب دیدن بوق، معنی بوق در خواب

تعبیر خواب دیدن بوق، معنی بوق در خواب

0

تعبیر خواب دیدن بوق، معنی بوق در خواب

در این مطلب از سایت دعایاب تعبیر خواب دیدن بوق، معنی بوق در خواب را قرار دادیم.دیدن بوق در خواب دارای تعابیر و معانی مختلفی هستند.در ادامه مطلب رایج ترین تعابیر برای دیدن بوق در خواب را ذکر کرده ایم.

تعبیر خواب دیدن بوق، معنی بوق در خواب
تعبیر خواب دیدن بوق، معنی بوق در خواب

 ديدن بوق شكسته در خواب, تعبیر خواب بوق دستی, نعبیر خواب شنیدن صدای بوق, ديدن بوق شكسته در خواب ،

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي به خواب ديد بوق مي زند و بوق زدن را نمي دانست. دليل كه مردم از از سر خود آگاه كند. اگر بيند بوق مي زند، دليل كه در ميان مهتران دروغ گويد و آن دروغ را به سوگند راست كند و به عاقبت ظاهر گردد كه آن دروغ بود.

جابرمغربي گويد:

بوق زدن به تاويل، مردان را مصيبت است و زنان را رسوائي و ظاهر شدن راز ايشان.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بوق زدن در خواب بر چهار وجه است.

اول: خبر دروغ. دوم: سخن مكروه. سوم: ظاهر شدن راز. چهارم: مصيبت است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

بوق زدن در خواب کاري است آميخته با تزوير و ريا و از جهتي توسل به دروغ گوئي و خيانت. ممکن است در ا تومبيل باشيم و بوق بزنيم يا بوقي در دست داشته باشيم و در آن بدميم.

همچنین ببینید  تعبیر خواب دیدن استخر، معنی استخر در خواب

در مورد اول خواب ما گوياي اينست که کاري نيرنگ آميز مي کنيم. هدفمان ايجاد محبوبيت بيشتر است اما به شکست مي انجامد و اثري نامطلوب باقي مي گذارد.

در مورد دوم يعني دميدن در بوق دستي خواب ما مي گويد دروغي مي گوئيم که فاش مي شود و شرمندگي و ندامت مي آورد. براي زنان بوق زدن به هيچ وجه خوب نيست و گوياي رسوايي است.

چنانچه زني در خواب ببيند که بوق مي زند، چه در اتومبيل باشد و چه در بوق بدمد، خواب او مي گويد کاري زشت انجام مي دهد که به رسوايي و بدنامي مي کشد و چنين زني بايد به شدت مراقب اعمال و رفتار خويش باشد.

اگر در عالم خواب صداي بوق شنيديم و ندانستيم از کجاست ياوه و دروغ مي شنويم. اگر ديديم که کسي بوق مي زند و از مقابل ما به سرعت عبور مي کند، شخصي دروغ مي گويد و خيانت مي ورزد اما زيانش به ما نمي رسد ولي اگر بوق زد و نزديک شد به ما دروغ مي گويد و هدف خيانت او ما هستيم.

شنيدن صداي بوق در خواب ، علامت آن است كه اخباري به گوش شما مي رسد كه باعث شادماني شما مي گردد .
ديدن بوق شكسته در خواب ، نشانة وقوع مرگ يا تصادف است .
اگر خواب ببينيد بچه ها با بوق بازي مي كنند ، علامت آن است كه در محيط خانوادة شما همواره تفاهم حكمفرماست .
اگر زني خواب ببيند در بوقي مي دمد ، علامت آن است كه نگران آن است كه تاريخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .

همچنین ببینید  ادعيه و اذكار دعا و ختم مجرب دعای رفع مشکلات

برگرفته از سایت اهنوس

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.