تعبیر خواب دیدن بيابان، معنی بيابان در خواب

0

تعبیر خواب دیدن بيابان، معنی بيابان در خواب

 در این پست سایت دعایاب تعبیرخواب  دیدن بيابان در خواب به معنی قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن. اگر بيند در بيابان ها تنها بود، دليل كه از كسب خويش مال فراوان يابد. اگر بيند با گروهي در بيابان مي گشت، دليل كه مال و نعمت بسيار از سفر يابد و روزي بر وي گشاده شود.

تعبیر خواب دیدن بيابان، معنی بيابان در خواب
تعبیر خواب دیدن بيابان، معنی بيابان در خواب

تعبیر خواب دیدن بيابان، معنی بيابان در خواب:

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند كه از بيابان بيرون آمد، دليل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بيند در بيابان شد، دليل كه غمگين و مستمندگردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بيابان در خواب بر چهاروجه است.
اول: روزي و قسمت.
دوم: حيرت و سرگشتي.
سوم: عناد و رنج.
چهارم: بيم و خطر و هلاك، مگر از وي زود بيرون آيد.
در مورد روياى بيابان جنانجه زود از آن خارج شد، تعبير جندان ناخوشايند نيست .

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بيابان و صحرا و دشت وسيع يا نا هموار خشک بدون آباداني همه يک تعبير دارد.معبران نوشته اند که بيابان قسمت و روزي است. بيابان در خواب هاي ما انتظار و توقعي است که از دنيا داريم و اين متناسب است با بزرگي و وسعت بيابان.

همچنین ببینید  تعبیر خواب آشتی دادن و آشتی کردن چیست

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد هنگام شب در بياباني لم يزرع سرگردانيد ، نشانة قحطي و زيان و از كف دادن دارايي است .
2ـ اگر دختري خواب ببيند در بياباني تنهاست ، علامت آن است كه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرويش در معرض خطر قرار مي گيرد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما در بيابان سفر مي كنيد : غم و خجالت به همراه شما سفر مي كند .
در يك طوفان شن از بيابان عبور مي كنيد : براي يكي از نقشه هاي موردنظرتان اشكال پيش خواهد آمد .

در هواي بد از يك بيابان عبور مي كنيد : دوستان به شما خيانت مي كنند .
به اتفاق اشخاص ديگر در بيابان هستيد : هماهنگي دربين دوستان
ديگران در بيابان سفر ميكنند :گرفتاري و دردسر
خواب يك بيابان برهوت و بدون آبادي :يك جشن در خانه شما برپا خواهد شد.

2- دوستان قديمي را حفظ كنيد .
يك قطعه زمين خشك و باير : از ديگران زيادي انتظار كمك و فداكاري داريد .
يك بيابان كه فقط حيوانات وحشي در آن زندگي ميكنند : يك كار سخت در انتظار شماست .

برگرفته از سایت دعاگو

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.