تعبیر خواب روشن کردن شمع خاموش کردن شمع

0

تعبیر خواب روشن کردن شمع خاموش کردن شمع

در یکی دیگر از عناوین سایت دعایاب قصد داریم به شما عزیزان شرح می دهیم که تعبیر خواب های مربوط به شمع، روشن کردن آن، خاموش کردن و همین طور شمع در امکان مختلف است، متن کامل تعبیر خواب روشن کردن شمع خاموش کردن شمع را در ادامه ی این مطلب بخوانید.

تعبیر خواب روشن کردن شمع خاموش کردن شمع
تعبیر خواب روشن کردن شمع خاموش کردن شمع

تعبیر خواب روشن کردن شمع خاموش کردن شمع,تعبیر خواب شمعدان,تعبير خواب شمع روشن كردن,تعبیر خواب شمع سفید,تعبیر خواب شمع روشن,تعبیر خواب شمع تولد,تعبیر خواب شمع ابن سیرین,تعبیر خواب شمع زرد,تعبیر خواب شمع یوتاب,تعبیر خواب شمع سبز رنگ,تعبیر خواب شمع بزرگ,تعبیر خواب شمعدان سبز,تعبیر خواب شمع روشن سیاه,تعبیر خواب شمع دیدن,تعبیر خواب شمع سوخته,تعبیر خواب شمعدان نقره,تعبیر خواب شمع سیاه,تعبیر خواب شمعدان طلایی,تعبیر خواب شمع در قبرستان,تعبیر خواب شمع روی کیک,تعبیر خواب شمعدان کریستال

تعبیر خواب روشن کردن شمع خاموش کردن شمع:

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود.
دیدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود.
 1. پادشاه
 2. قاضی
 3. فرزند
 4. عروسی
 5. فرمانروایی
 6. مهتری وسروری
 7. سرای و خانه
 8. شادی
 9. علم
 10. توانگری و ثروت
 11. عیش و عشرت
 12. کنیزک
 13. زن
 14. چنانکه بیننده بیند
همچنین ببینید  دعای عظیم برای ثروتمند شدن و موفقیت های مالی
محمدبن سیرین گوید: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شمع و چراغ فرزند بود.
محمدبن سیرین گوید: اگر شمع افروخته دید در خانه خود، که خانه از نور آن روشن شد، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد.
اگر بیند که شمع افروخته کسی به وی داد، دلیل که از قبیله بزرگ زنی بخواهد بر قدر و قیمت آن چنانکه اگر شمعدان آن سیمین بود، از اصل گوهری و با صلاح بود. اگر زرین باشد، آن زن از مردم قوی و دلیر باشد. اگر از سرب بود آن زن از مردم ملازاده بود، اگر از سفال بود آن زن از مردمان عامه بود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می‌شود.

اگر بیماری ببیند شفا حاصل می‌کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد.

اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می‌گوید که شما را به عزت و نعمت می‌رساند.

برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است.

همچنین ببینید  طلسم بسیار مجرب قوی – طلسم تسخیر با هفتاد و دو موکل یهودی

اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست.

اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می‌برد و نفاق می‌کند و بر شما چیره می‌گردد.

شمع روشن نشده بد نیست بل که بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

روشن کردن شمع: شما دوستان خوبی خواهید یافت .بسیار نورانی: شما به یک ضیافت دعوت خواهید شد .یک شمع روشن در دست داشتن: خوشبختی زیاد. شمعی که دود می‌کند: شما تا حد یک چاپلوس سقوط خواهید کرد.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید شمع‌ها با شعله ای یکنواخت می‌سوزند، دلالت بر آن دارد که آینده شما بر پایه‌های محکم استوار است.

اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن شمع است، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت.

اگر دختری خواب ببیند در حال روشن کردن شمعی است، دلالت بر آن دارد که معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می‌کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی‌های ما از آن جا مایه می‌گیرد. مادر ما آن جاست همسر ما آن جا است و فرزند ما آن جا است و بالاخره در آن جا است که آرامش می‌یابیم و آسایش می‌کنیم و تأمین داریم.
خانه و خانواده همه این‌ها را می‌تواند به ما ببخشد و در خود جمع داشته باشد و شمعدان در رؤیاهای ما اشاره ای است و به خانه و خانواده اگر شمعدان مجلل و با شکوه باشد خانه و خانواده ای خوب و دل خواه خواهیم داشت و نشان آن است که وضع مالی ما بهبود می‌یابد و از جهت همسر و فرزند نیز خیالی آسوده خواهیم داشت و چنان چه شمعدان خرد و حقیر باشد تعبیر خلاف آن است.
برخی از معبران نوشته‌اند شمعدان زن است که اگر نقره ای با شد خوب است. اگر طلائی باشد آن زن از خانواده ای بزرگ بیرون آمده است. اگر گلی باشد روستائی یا فقیر است چرا که ممکن است روستائی فقیر نباشد و فقیر هم روستا نشین نشود.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در شمعدانی، شمع‌هایی سالم قرار گرفته است، نشانه آن است که آینده ای درخشان در انتظار شماست. اما اگر ببینید در شمعدان‌ها، شمعی نیست، تعبیری بر خلاف آنچه بیان شد دارد.
برگرفته از سایت دعاشفا

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.