تعبیر خواب زیتون – تعبیر دیدن زیتون در خواب

0

تعبیر خواب زیتون – تعبیر دیدن زیتون در خواب

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب زیتون تعبیر دیدن زیتون در خواب را قرار داده ایم .بسیاری از خواب های ما از افکار روزانه ما سرچشمه می گیرند ولی بعضا خواب هایی هستند که دارای معنی و تفسیر مخصوصی هستند که باید توسط معبرین معتبر تعبیر خواب رمزگشایی گردند. در ادامه مطلب تعبیرهای مختلفی که درباره زیتون از بزرگان علم تعبیر خواب ذکر شده است را بیان می کنیم.

تعبیر خواب زیتون – تعبیر دیدن زیتون در خواب
تعبیر خواب زیتون – تعبیر دیدن زیتون در خواب

تعبیر خواب زیتون – تعبیر دیدن زیتون در خواب,تعبیر خواب زیتون سبز,تعبیر خواب زیتون سیاه,تعبیر خواب زیتون پرورده,تعبیر خواب زیتون سبز امام صادق,تعبیر خواب زیتون سبز حضرت یوسف,تعبیر خواب زیتون برای زن باردار,تعبیر خواب زیتون گرفتن از مرده,تعبیر خواب زیتون شور,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حامله بودن

تعبیر خواب زیتون – تعبیر دیدن زیتون در خواب:

ديدن زيتون فاسد در خواب، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد.چيدن زيتون در خواب، به معناى آن است كه بايد در كارها دقت بيشترى انجام دهيد.

تعبیر خواب جدا کردن هسته زیتون این است که فردی که مدت هاست با او دعوا کرده و قهر هستید پا پیش می گذارد و با شما آشتـی می کند.تعبیر خواب زیتون های بدون هسته این است که مشکلات عاطفی شما به زودی حل خواهد شد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر زیتون در خواب ببینید که می‌خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می‌آورد به قدر همان زیتون که می‌خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد. ولی اگر در خواب زیتونی که می‌خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است.

همچنین ببینید  تعبیر خواب پرنده بوم و جغد – تعبیر خوردن گوشت بوم در خواب

دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون منوط است به طعم و مزه آن.

چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می‌خورید به مال و نعمت می‌رسید و پولی از راه درست به دست شما می‌آید. رنگ زیتون نیز در تعبیر خواب دخیل است چه اگر سیاه باشد.

غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می‌آورد. اگر زرد باشد بیمار و رنجور می‌شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود. دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد.اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می‌دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی‌دارد.

تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می‌کنید و زیان و ضرر می‌رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می‌گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می‌برید به او خیر و برکت می‌رسانید.

گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می‌شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می‌کند و می‌ستاید و به شما سود و نفع می‌رساند.

چنان چه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می‌شود یا او وسیله و کار ساز می‌شود که سودی ببرید.چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

همچنین ببینید  تعبیر خواب جر و بحث و فریاد کشیدن – تعبیر جر و بحث با دوست در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین:

اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه.

اگر بیند زیتون می‌خورد، دلیل که غم و اندوه خورد.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی:

اگر بيند زيتون تلخ با نان مى‌خورد، او را اندكى منفعت به رنج و سختى حاصل آيد.

عبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو:

خوردن زیتون: مشکلات خانوادگی.

چیدن آن: شما بیش از حد سریع به قاضی می‌روید.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون:

خوردن زیتون در خواب، علامت یافتن دوستان وفادار است.

اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می‌کنید، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد.اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می‌آورید، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند.شکستن ظرف زیتون در خواب، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت کرمانی:

روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می‌پالود و می‌خورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها:

خواب یک درخت زیتون : خوشبختی بزرگ بسیار نزدیک است .

یک درخت زیتون می کارید : ازدواج بسیار نزدیک است .

همچنین ببینید  تعبیر خواب عنکبوت و تار انداختن عنکبوت – تعبیر نیش زدن عنکبوت در خواب

یک مرد جوان خواب ببیند که درخت زیتون میکارد : او فرزندان متعددی خواهد داشت.

یک زن شوهردار این خواب را ببیند : شادی و خوشبختی

یک مرد این خواب را ببیند : فراوانی در همه امور

یک شاخه درخت زیتون را می کنید : خوشبختی

بوی زیتون به مشامتان می خورد : شانس و موفقیت در کاری که فعلاً به آن اشتغال دارید .

یک زن درخت زیتون را بو می کند : او فرزندان بسیاری خواهد داشت .

یک دختر جوان درخت زیتون را بو می کند : بزودی ازدواج خواهد کرد .

یک زن خواب زیتون ببیند : فرزندان او دختر خواهند بود و متعدد

یک دختر جوان خواب زیتون ببیند : نامزدی سریع و ازدواج در آینده

نزدیک یک مرد خواب زیتون ببیند : شانس بزرگ درکار

زیتون می خورید : خوشبختی

زیتون می چینید : پول

زیتونهائی را که روی زمین ریخته جمع می کنید : یک کار سخت در انتظار شماست ولی ثمرهآن خوشبختی خواهد بودزیتونها را در یک ظرف می گذارید : زندگی شما طولانی خواهد بود .اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه. اگر بیند زیتون میخورد، دلیل که غم و اندوه خورید.

برگرفته از سایت هاروس

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.