تعبیر خواب طوفان و باد شدید – تعبیر نجات یافتن از طوفان در خواب

0

تعبیر خواب طوفان و باد شدید – تعبیر نجات یافتن از طوفان در خواب

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب طوفان و باد شدیدتعبیر نجات یافتن از طوفان در خواب را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب طوفان و به وجود آمدن طوفان بزرگ و طوفان سیاه و سفید و طوفان و خراب شدن خانه و وزش باد و طوفان شدید و گردباد و طوفان عظیم و آب و هوای طوفانی و ایستادگی در مقابل طوفان و باد شدید …

تعبیر خواب طوفان و باد شدید – تعبیر نجات یافتن از طوفان در خواب
تعبیر خواب طوفان و باد شدید – تعبیر نجات یافتن از طوفان در خواب

تعبیر خواب طوفان و گردباد,تعبیر خواب طوفان و زلزله,تعبیر خواب طوفان و سیل,تعبیر خواب طوفان گرد و خاک,تعبیر خواب طوفان و ابر سیاه,تعبیر خواب طوفان حضرت یوسف,تعبیر خواب طوفان چیست,تعبیر خواب طوفانی شدن دریا,تعبیر خواب طوفان سیاه و بزرگ,تعبیر خواب ایستادن در مقابل طوفان,تعبیر خواب طوفان در شهر و ساحل,تعبیر خواب طوفان در دریا,تعبیر خواب به وجود آمدن طوفان,تعبیر خواب مردن و کشته شدن در طوفان,تعبیر خواب وزش باد شدید

تعبیر خواب طوفان و باد شدید – تعبیر نجات یافتن از طوفان در خواب:

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گرد باد در خواب آورده اند .معبری می گوید در میان گرد باد قرار گرفتن به معنای نقش بر آب شدن طرح هایتان است و نشان از مصیبتی طولانی دارد .

منوچهر تهرانی هم درباره تعبیر خواب گردباد می گوید :

دیدن گردباد در خواب به مسافت آن با شما هم بستگی دارد اگر در نزدیکی شما بود یعنی حادثه ای بزرگ برای شما رخ می دهد و اگر دور بود یعنی خادثه ای کوچک برایتان رخ می دهد .

همچنین ببینید  معرفی سنگ مهر و محبت – خواص هبهاب معروف به سنگ محبت

تعبیر خواب گردباد به روایت معبران:

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر در خواب ببینید میان تندبادی قرار گرفته اید ، نشانه آن است که برای ثروتمند شدن نقشه هایی, خواهید کشید اما تمام طرحها و نقشه هایتان با شکست روبرو خواهد شد .

۲ـ دیدن گردباد در خواب ، نشانه آن است که مدتی طولانی با مصیبتی کشمکش خواهید داشت . دوستان در کمال خونسردی و بی تفاوتی با شما رفتار خواهند کرد

تعبیر خواب گردباد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان پیدایش آن از لحظه وقوع, حادثه و آفت نیز بی خبریم .

اگر در خواب ببینید گردبادی بر خاسته حادثه ای نا خوشایند, اتفاق می افتد ولی ارتباط حادثه با بیننده خواب متناسب با دوری و نزدیکی گردباد است.

اگر گردباد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهمیت است و چنان چه نزدیک باشد حادثه و آفت و بلا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اگر بیننده خواب ببیند که در مرکز گردباد قرار گرفته بی شک خطر مرگ او را تهدید می کند و بهتر است او طی روزهای آینده مراقب خویش باشد.

تعبیر دیدن گردباد در خواب:

اگر بیننده خواب ببیند که گردباد او را از زمین بلند کرده و به آسمان برده بی آن که بتواند به زمین باز گردد تعبیر خوبی ندارد و پایان زندگی بیننده خواب نزدیک است ولی اگر گردباد او را از زمین بلند کند و ببرد و هم چنان در نزدیکی زمین نگه دارد خطر مرگ در میان نیست.

همچنین ببینید  تعبیر خواب بچه و بچه لاغر و چاق – تعبیر دیدن بچه دختر و پسر در خواب

رفتن بدون بازگشت همیشه در خواب ها مرگ تعبیر می شود حتی پرواز بدون برگشت در خواب مساوی با مرگ بیننده خواب است.

روی هم رفته دیدن گردباد در خواب خوب نیست بخصوص اگر سیاه باشد.

تعبیر خواب طوفان ابراهیم کرمانی:

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که او را از جائی به جائی می‌برد، دلیل که سفری دور کند و دران سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.

اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.

تعبیر خواب طوفان کتاب سرزمین رویاها:

در کتاب سرزمین رویاها آمد است آب و هوای طوفانی که دشمنان بدنبال شکست شما هستند.
خواب یک باد شدید : خوشبختی

در مقابل باد شدیدی ایستادگی می کنید : از یک انرژی تمام نشدنی لذت می برید .

یک باد ملایم : فرصت مناسب برای اقدام به کارهای جدید.

در هنگام باد راه میروید : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .

درجهت عکس وزش باد راه می روید : دوستان به شما خیانت می کنند.

باد کلاه شما را می برد : شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شد .

باد چترشما را بر میگرداند : شادی.

یک کشتی در باد شدید : یک راز برای شما فاش میشود .

باد ، بادبان کشتی را با خود می برد : گرفتاریها نزدیک می شود .

باد شدید باعث غرق شدن کشتی می شود : پول براحتی نزد شما می آید.

برگرفته از دعا سایت

 

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.