تعبیر خواب ماهی پخته و سرخ شده و خوردن گوشت ماهی پخته

0

تعبیر خواب ماهی پخته و سرخ شده و خوردن گوشت ماهی پخته

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب ماهی پخته و سرخ شده و خوردن گوشت ماهی پخته را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر و تفسیر خواب ماهی کباب شده و ماهی سرخ شده و ماهی مغز پخت شده و خودن انواع ماهی های پخته شده و ماهی نپخته و خوردن ماهی خام هستید این مطلب  را حتما ببینید.

تعبیر خواب ماهی پخته و سرخ شده و خوردن گوشت ماهی پخته
تعبیر خواب ماهی پخته و سرخ شده و خوردن گوشت ماهی پخته

 تعبیر خواب ماهی گرفتن, تعبیر خواب ماهی زنده, تعبیر خواب ماهی بزرگ, تعبیر خواب ماهی قرمز, تعبیر خواب ماهی حضرت یوسف ,تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست ,تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا, تعبیر خواب ماهی خوردنی ,تعبیر خواب مار, تعبیر خواب حامله بودن, تعبیر خواب گردو ,تعبیر خواب ماهی پخته با برنج, تعبیر خواب ماهی پخته شده چیست, تعبیر خواب ماهی پخته ابن سیرین, تعبیر خواب ماهی پخته امام صادق, تعبیر خواب ماهی سرخ شده برای زن باردار, تعبیر خواب ماهی سرخ شده خوردن ,تعبیر خواب خوردن ماهی سرخ شده برای زن باردار, تعبیر خواب خوردن ماهی سرخ شده با برنج, تعبیر خواب خوردن گوشت ماهی سرخ شده,تعبیر خواب ماهی بزرگ سرخ شده, تعبیر خواب ماهی کوچک پخته ,تعبیر خواب خوردن ماهی سرخ شده, تعبیر خواب سرخ کردن ماهی, تعبیر خواب پختن ماهی, معنی و مفهوم دیدن ماهی کبابی در خواب, تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب ماهی کباب شده یا پخته شده روی آتش و اجاق گاز چیست؟ خواب دیدم که تعدادی از ماهی ها را به سیخ کشیدم و به همراه دوستانم مشغول به خوردنشان هستیم چه معنی دارد؟

تعبیر خواب ماهی پخته خوردن از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند که ماهی را بدست خود می پزد و میل میکند دلیل که بزرگی ظلم کند.،یا دلیل که از غلام مضرت بیند.

تعبیر خواب ماهی کوچک و بزرگ پخته شده از دید ادوارد : اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

تعبیر خواب خوردن گوشت ماهی پخته از دیدگاه ابراهیم کرمانی: دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

تعبیر خواب ماهی پختن از دیدگاه شیخ طوسی : و اما اگر شخصی (دختر پسر مرد یا زن) خواب دید که در حال پختن و نه خوردن ماهی است سیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد.اگر دیدی ماهی را میپزی و از بدن ان خون جاری میشود خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید.اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

همچنین ببینید  تعبیر خواب پرنده بوم و جغد – تعبیر خوردن گوشت بوم در خواب

تعبیر خواب کاربران :سلام خواب دیدم که به مغازه ماهی فروشی رفتم و یک ماهی بزرگ خردیم و به خانه اوردم اتشی درست کردم و ماهی را پختم ولی موقع خوردن آن هر چقدر میجویدم قادر نبودم تا لقمه را قورت دهم و احساس خفگی زیادمیکردم این خواب چه تعبیری دارد. تعبیر :دلیل بر این باشد که مال و یا پول و ملکی حرام قرار است بدستتان برسد.

برای مطالب بیشتر به سایت ملکوت786  مراجعه کنید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.