تعبیر خواب مسجد و عبادتگاه,مناجات با خدا در کلیسا و مکان های مذهبی

تعبیر خواب مسجد و عبادتگاه,مناجات با خدا در کلیسا و مکان های مذهبی

0

تعبیر خواب مسجد و عبادتگاه,مناجات با خدا در کلیسا و مکان های مذهبی

تعبیر خواب مسجد و عبادتگاه,مناجات با خدا در کلیسا و مکان های مذهبی
تعبیر خواب مسجد و عبادتگاه,مناجات با خدا در کلیسا و مکان های مذهبی

تعبیر خواب مسجد و عبادتگاه,مناجات با خدا در کلیسا و مکان های مذهبی,تعبیر خواب عبادتگاه یهودیان,تعبیر خواب مسجد حضرت یوسف,تعبیر خواب مسجد امام صادق,تعبیر خواب مسجد شلوغ,تعبیر خواب مسجد النبی,تعبیر خواب مسجد الاقصی,تعبیر خواب مسجد ساختن,تعبیر خواب مسجد گوهرشاد,تعبیر خواب مسجد جارو زدن,تعبیر خواب مکان مذهبی,تعبیر خواب مکان های زیارتی,تعبیر خواب دیدن مکان مذهبی,تعبیر خواب مکان مقدس,تعبیر خواب مکان زیارتی,تعبیر خواب کلیسا امام صادق,تعبیر خواب کلیسا و کشیش,تعبیر خواب کلیسای حضرت مریم,تعبیر خواب کلیسا و مسجد,تعبیر خواب کلیسا فروید,تعبیر خواب کلیسا و صلیب

تعبیر خواب مسجد و عبادتگاه,مناجات با خدا در کلیسا و مکان های مذهبی

تعبیر دیدن مسجد در خواب

مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش.

چنان چه در خواب ببینید در مسجد هستید و نماز می گذارید کاری بزرگ و خوب انجام می دهید.

اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می گذارد و این مبنا بر مبنای صدق گذاشته می شود از سختی و بدبختی نجات می یابد.

اگر کسی ببیند در مسجد نماز می گذارد یا در وضو خانه وضو می گیرد که بعدا نماز را اقامه کند زن می گیرد و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود.

اگر بیننده خواب رو به قبله در خواب نماز می گذارد کاری بر مبنای درست انجام می دهد و این کاری است خوب و خداپسندانه

اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می خواند کاری خلاف انجام می دهد و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می کند.

همچنین ببینید  تعبیر خواب گنج طلا ثروت و اموال بسیار زیاد

اگر ببینید خانه شما مسجد شده به بزرگی و مجد و عظمت می رسید

اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده اید از بزرگی حمایت می طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می دهد.

تعبیر خواب مسجد و عبادتگاه,مناجات با خدا در کلیسا و مکان های مذهبی,تعبیر خواب عبادتگاه یهودیان
تعبیر خواب مسجد و عبادتگاه,مناجات با خدا در کلیسا و مکان های مذهبی,تعبیر خواب عبادتگاه یهودیان

تعبیر رفتن به کلیسا

تعبیر خواب کلیسا به روایت محمد ابن سیرین:

اگر درخواب بیند که در کلیسا شد و سوی قبله اسلام نماز کرد، دلیل که توبه از گناه کند و دینش قوی شود به سبب آن که کلیسا جای عبادت است.

تعبیر خواب کلیسا به روایت خالد بن علی بن محد العنبری:

ممکن است دیدن کلیسا در خواب، به دروغ و بهتان و متهم کردن دیگران یا بدعت و خوشگذرانی دلالت داشته باشد.

اگر کسی در خواب ببیند که خانه اش کلیسا شده است، نشانه این است که خانه اش محل گردهمایی افراد بدعتگذار، گمراه و هوس باز میباشد.

تعبیر خواب کلیسا به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب کلیسایی را در نقطه ای دور ببینید ، دلالت بر آن دارد که از خواسته هایی که مدتی به دنبالش بودید نومید خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که با آشفتگی داخل کلیسا می شوید ، دلالت بر آن دارد که در تشییع جنازه کسی شرکت می کنید.

همچنین ببینید  تفسیر و تعبیر نمار خواندن در خواب چیست

اگر در خواب کلیسا را در محلی مخروبه ببینید ، نشانه آن است که امیدها و نقشه هایتان نقش بر آب خواهد شد.

اگر خواب ببینید کشیشی مانع ورود شما به کلیسا می شود، نشانه آن است که شما از دست دشمنان خود می گریزید.

اگر دختری در خواب ببیند که وارد کلیسا می شود، علامت آن است که در آینده سخت بیمار خواهد شد.

اما اگر ببیند که هنگام داخل شدن به کلیسا با کشیشی حرف می زند، بعدها از طرف دوستان خود به خاطر نادرست بودن رفتارش مورد انتقاد و سرزنش قرار می گیرد.

 

تعبیر خواب مسجد و عبادتگاه,مناجات با خدا در کلیسا و مکان های مذهبی,تعبیر خواب عبادتگاه یهودیان,تعبیر خواب مسجد حضرت یوسف,تعبیر خواب مسجد امام صادق,تعبیر خواب مسجد شلوغ,تعبیر خواب مسجد النبی,تعبیر خواب مسجد الاقصی,تعبیر خواب مسجد ساختن,تعبیر خواب مسجد گوهرشاد,تعبیر خواب مسجد جارو زدن,تعبیر خواب مکان مذهبی,تعبیر خواب مکان های زیارتی,تعبیر خواب دیدن مکان مذهبی,تعبیر خواب مکان مقدس,تعبیر خواب مکان زیارتی,تعبیر خواب کلیسا امام صادق,تعبیر خواب کلیسا و کشیش,تعبیر خواب کلیسای حضرت مریم,تعبیر خواب کلیسا و مسجد,تعبیر خواب کلیسا فروید,تعبیر خواب کلیسا و صلیب

 

دعایاب مرجع ادعیه و اذکار قرآنی          DoaYab.com

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.