تعبیر خواب مهر و محبت و علاقه و احترام گذاشتن به اطرافیان در خواب

تعبیر خواب مهر و محبت و علاقه و احترام گذاشتن به اطرافیان در خواب

0

تعبیر خواب مهر و محبت و علاقه و احترام گذاشتن به اطرافیان در خواب

تعبیر خواب مهر و محبت و علاقه و احترام گذاشتن به اطرافیان در خواب
تعبیر خواب مهر و محبت و علاقه و احترام گذاشتن به اطرافیان در خواب

 

تعبیر خواب مهر و محبت و علاقه و احترام گذاشتن به اطرافیان در خواب,تعبیر خواب محبت مرد غریبه,تعبیر خواب محبت دیدن,تعبیر خواب محبت مرده,تعبیر خواب محبت شوهر,تعبیر خواب محبت دیدن از معشوق,تعبیر خواب محبت به کودک,تعبیر خواب محبت به سگ,تعبیر خواب محبت برادر شوهرتعبیر خواب علاقه مند شدن,تعبیر خواب علاقه دو طرفه,تعبیر خواب علاقه دختر به پسر,تعبیر خواب علاقه به نامحرم,تعبیر خواب علاقه مند شدن پسر به دختر,تعبیر خواب علاقه مند شدن به دختر,تعبیر خواب علاقه برادر شوهر,تعبیر خواب علاقه مندی

 

تعبیر خواب مهر و محبت و علاقه و احترام گذاشتن به اطرافیان در خواب

تعبیر خواب احترام به روایت معبران

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

بشما احترام می گذارند: زندگی شما مملو از شادی میشود.
شما احترامتان را از دست می‌دهید: یکی از دوستانتان می میرد.
به اشخاص دیگر احترام می گذارند: ضرر مالی

تعبیر خواب محبت کردن و در آغوش کشیدن

تعبیر خواب محبت منوچهر مطیعی تهرانی

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد .

اگر آشنایی که محرم شما محسوب میگردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی .

اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان میگردد .

اگر یکی از آشنایان راکه با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و میتواند خیر داشته باشد .

اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد میگردد.

همچنین ببینید  تعبیر خواب برف در فصل زمستان – راه رفتن در برف در خواب تعبیرش چیست

و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که بشما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید .

اگر کسی از پشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار میگیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید .

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید .

اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی میکند .

اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش میکنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجوددارد آشتی میکنید .

در آغوش گرفتن گربه حسودی است .

اگر گربه بشما تعلق داشت کسی بشما حسادت می ورزد

اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید .

در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان ان.

تعبیر خواب در آغوش کشیدن

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر ان کس مستوره بودو مصلح، از وی چیز دین یابد.

اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.

اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

همچنین ببینید  تعبیر خواب چادر سفید-تعبیر دیدن چادر سفید در خواب

لوک اویتنهاو میگوید :

کسی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق

 

تعبیر خواب مهر و محبت و علاقه و احترام گذاشتن به اطرافیان در خواب,تعبیر خواب محبت مرد غریبه,تعبیر خواب محبت دیدن,تعبیر خواب محبت مرده,تعبیر خواب محبت شوهر,تعبیر خواب محبت دیدن از معشوق,تعبیر خواب محبت به کودک,تعبیر خواب محبت به سگ,تعبیر خواب محبت برادر شوهرتعبیر خواب علاقه مند شدن,تعبیر خواب علاقه دو طرفه,تعبیر خواب علاقه دختر به پسر,تعبیر خواب علاقه به نامحرم,تعبیر خواب علاقه مند شدن پسر به دختر,تعبیر خواب علاقه مند شدن به دختر,تعبیر خواب علاقه برادر شوهر,تعبیر خواب علاقه مندی

 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.