تعبیر خواب کشاورزی و کشتزار – دیدن کشاورزی کردن در خواب 

0

تعبیر خواب کشاورزی و کشتزار – دیدن کشاورزی کردن در خواب 

در این بخش از سایت دعایاب تعبیر خواب کشاورزی و کشتزار – دیدن کشاورزی کردن در خواب را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب کشاورزی و کشتزار و شخم زدن زمین کشاورزی و فروختن زمین کشاورزی و خرید زمین کشاورزی و آتش گرفتن و سوختن زمین کشاورزی و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد .

تعبیر خواب کشاورزی و کشتزار – دیدن کشاورزی کردن در خواب
تعبیر خواب کشاورزی و کشتزار – دیدن کشاورزی کردن در خواب

تعبیر خواب کشاورزی و کشتزار – دیدن کشاورزی کردن در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب زمین کشاورزی,تعبیر خواب کشتزار,تعبیر خواب آتش گرفتن زمین کشاورزی,معنی و مفهوم کشاورزی و کشتزار در خواب و رویا,دیدن زمین کشاورزی در خواب نشانه چیست,کشتزار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کشاورزی و کشتزار – دیدن کشاورزی کردن در خواب:

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کشاورزی، توکل بر خداوند و به دست آوردن روزی حلال می‌باشد.
کشتزار
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کشتزار آشنا، فرزند می‌باشد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در کشتزار آشنایی هستی،
یـعـنـی کاری می‌کنی که برای دین و دنیای تو خوب و نیک می‌باشد.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در بین زمین کشت شده‌ای قرار داری، یـعـنـی با کسی شریک خواهی شد یا با زنی ازدواج خواهی کرد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در میان کشتزاری می‌روی، یـعـنـی به جنگ با دشمنان دین می‌روی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمینِ کشاورزی خودت را فروخته‌ای، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی.اگر ببینی کشتزار آتش گرفته و سوخته است، تعبیرش قحطی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).
سایر موارد:
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در زمین خودت کشاورزی می‌کنی، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری. اگر ببینی در زمین خودت بذر افشانی می‌کنی و تخم میکاری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود،
ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت تخم یا درخت میکاری، یـعـنـی معاش و معیشت زندگانی تو گسترده می‌شود ‌‌‌‌‌و همچنین کار تو بهتر خواهد شد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ، گل و گیاهان خوشبو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی زمین را برای کاشتن شخم می‌زنی، یـعـنـی به شغل بزرگی مشغول می‌شوی و از طرف زن به سود و منفعت می‌رسی یا از سفر نعمتی بدست می‌آوری.
جابر مغربی می‌گوید:اگر ببینی گاوها زمین را می‌شکافند و شخم می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زمین را شخم می‌زنی و تخم میکاری، و محصول آن را برداشت می‌کنی، یـعـنـی نعمت فراوانی به دست می‌آوری،
ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش این است که شرافت و بزرگی به دست می‌آورد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کشتزار را درو کرده‌ای، یـعـنـی بعضی از مردم آنجا کشته می‌شوند. اگر ببینی چیزی که کاشته‌ای درآمده است، یـعـنـی نعمت تو زیادتر می‌شود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جائی که تا به حال آنجا را ندیده‌ای تخم کاشته‌ای و سبز شده است، یـعـنـی با دشمنان دین به جنگ و نبرد می‌پردازی و آن نبرد برای تو آسان خواهد بود و همچنین خیر و خوبی بسیاری انجام می‌دهی.
ابن سیرین می‌گوید:اگر ببینی از آنجایی که کاشته‌ای می‌خوری، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی به دست می‌آوری.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زمینی را که در آن کشت کرده‌ای، در خواب ببینی که کشت نشده است، یـعـنـی با کسی دشمنی پیدا می‌کنی.
ابن سیرین می‌گوید:اگر ببینی چیزی که کاشته‌ای محصول نداده است، یا نفهمیدی چه محصولی به بار آمده و مقدار آن را ندانستی، تعبیرش غم و اندوه است،
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:اگر ببینی آن چیزی که کاشته‌ای حاصلی نداشته است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کشاورزی عبارتند از:
1 روزی حلال 2 منفعت 3 بیماری4 عزت و جاه 5 معاش و مایحتاج زندگانی.
تعبیرهای کاشتن تخم عبارتند از:1 جاه و بزرگی2 فساد3 مال حرام 4 سود و منفعت در بازرگانی.

برگرفته از سایت دعاگو

همچنین ببینید  طلسم بسیار قوی و مجرب شاه ماهی ثروت

**********************************************************

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.