تعبیر خواب کشتن گنجشک و سر بریدن گنجشک و دانه دادن به گنجشک

0

تعبیر خواب کشتن گنجشک و سر بریدن گنجشک و دانه دادن به گنجشک

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعایاب تعبیر خواب کشتن گنجشک و سر بریدن گنجشک و دانه دادن به گنجشک را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب گنجشک و خوردن گوشت گنججشک و دیدن گنجشک های زیاد در قفس و دیدن گنجشک های زیاد در آسمان و به دام انداختن و شکار و گرفتن گنجشک هستید این مطلب را حتما ببینید …

تعبیر خواب کشتن گنجشک و سر بریدن گنجشک و دانه دادن به گنجشک
تعبیر خواب کشتن گنجشک و سر بریدن گنجشک و دانه دادن به گنجشک

تعبیر خواب دیدن گنجشک در قفس,تعبیر خواب خوردن گوشت گنجشک,تعبیر خواب گنجشک های زیاد در آسمان,تعبیر خواب پرواز گنجشک در سمان,تعبیر خواب شکار و گرفتن گنجشک,معنی و مفهوم دیدن گنجشک در خواب

تعبیر خواب کشتن گنجشک و سر بریدن گنجشک و دانه دادن به گنجشک:

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق:دیدن گنجشکان در خواب بر نه وجه است:

اول: پادشاه. دوم: والی. سوم: مردی بزرگ قدر. چهارم: غلام خوبروی. پنجم: قاضی. ششم: بازرگان. هفتم: مرد راهزن. هشتم: مرد با خصومت. نهم: مردی که به جماع کردن مولع بود.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی علیه السلام:دیدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلی است

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال:

گنجشک در خواب مردی باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب مستوره است.

اگر مستوره نبود و بیند که آن به دام یا حیلتی بگرفت، دلیل که با مردم بیقدر مکر و حیلتی سازد و آنان را قهر کند.

اگر بیند گنجشک ماده بگرفت، دلیل که زنی با قدر بر وی ظفر یابد.

اگر بیند از گوشت وی بخورد، دلیل که مال آن زن بدان قدر که گوشت وی خورده بود بدو رسد.

همچنین ببینید  دعای تضمینی و مجرب برای افزایش محصولات باغ و درختان

اگر بیند گنجشک از آشیانه بیرون آورد، دلیل که بدو رنج و ملامت رسد.

تعبیر خواب به روایت محمدبن سیرین:

اگر بیند بچگان گنجشک را شکار می کرد و گردن ایشان را فرو می شکست و در انبان می نهاد، دلیل که معلمی کودکان کند و اندام ایشان را به چوب خورد کند.

اگر بیند گنجشکی سرخ را صید کرد، دلیل است زنی خوبروی خواهد یا کنیزکی با جمال بخرد.

اگر بیند گنجشکی زرد یافت، دلیل که زنی بیمار گونه خواهد.

معبران گویند:

گنجشک یافتن درخواب، فرزند است یا غلام. اگر بیند گنجشکی کور داشت، دلیل که با مردی هوادار بدفعل دوستی نماید

گفته اند که یافتن گنجشک در خواب، دلیل که اگر درویش درم بیابد، اگر توانگر بود، شش هزار درم بیابد و خانه گنجشک در خواب، دلیل بر خیر و خرمی و ایمنی بود.

اگر بیند بچگان گنجشگ را از خانه بیرون آورد، دلیل که او را فرزندان باشند از حلال و حرام.

اگر به خواب دید که گنجشک آواز او را می شیند، دلیل که سخنهائی شنود که او را از آن شگفت آید

معبران گویند که آواز گنجشکان در خواب تسبیح کردن بود.

اگر بیند گنجشکان بسیار او حاصل شدند، دلیل که بر قومی سروری کند و مال بسیار یابد.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی:

گنجشک درخواب، چون یکی بیند فرزند بود.

همچنین ببینید  دعا برای در امان ماندن از شر جن-باطل کردن طلسم و دفع جن

اگر بیند گنجشکان بسیار بانگ می داشتند، دلیل که او را فرزندی آید.

اگر بیند گنجشک بسیار بدو بخشیدند، دلیل که به قدر آن مال یابد.

اگر بیند گنجشک را بکشت یا در دست او بمرد، دلیل که زیانی بدو رسد و فرزندش بمیرد.

اگر دید خانه گنجشک را فرا گرفت، دلیل که او را فرزندی آید درشت و بزرگ اندام.

تعبیر خواب به روایت ابوخلده:

پیش محمدبن سیرین بودم که مردی بیامد و گفت:

به خواب دیدم که در آستین گنجشکان داشتم و یکی یکی را بیرون می آوردم و می کشتم و شهادت می گفتم و آن را در چاه می انداختم، تاویلش چگونه بود؟

محمدبن سیرین گفت: خانه کجا داری؟ گفت: فلان محله و فلان کوچه. محمدبن سیرین گفت: یک ساعت بنشین تا بازآیم. پس برخاست و نزد پادشاه رفت و او را آگاه کرد که حال خبیثی است و درمیان مردم است.

مردمان پادشاه را به خانه او درآمدند و در آنجا جستجو کردند، دیدند که قریب به پنجاه مرد را کشته و در آنجا انداخته، بدانستند که آن مرد ایشان را می کشته و در چاه می انداخته. پادشاه وقت بفرمود تا او را کشتند و مردم از تعبیر این به شگفت ماندند. تعبیر گنجشک درخواب به کودک خورد بود و تاویلش از نیک و بد آن بر کودک بود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان بیشتر با آن آشنا هستند. در خواب گنجشک مردی است پر هیا هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی پاید و زود از چنگ دارنده آن می رود.

همچنین ببینید  تعبیر خواب لوازم خانگی و وسایل خانه

برخی از معبران گنجشک ماده را به زن تعبیر کرده اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد بیمار گونه است.

به طور سمبلیک هوس های زود گذر در خواب به صورت گنجشک خود را نشان می دهند و این چیزی نیست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود می پرد و می رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه می شنویم. چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می کنید که بر او مسلط می شوید و پیروزی حاصل می نمائید.

اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می کردند و جیک جیک می نمودند کسانی پشت سر شما بد می گویند و عیب جوئی می نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی خواهند بگویند یا نمی توانند فاش کنند.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو:

گنجشک : دعوا و تشنج
شلیک کردن به سوی گنجشک : انجام عملی بیهوده
گرفتن آن : ملاقات غیر منتظره

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون:

۱ـ دیدن گنجشک در خواب ، نشانه آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد ، با علاقه و محبت به داستانهای غم انگیز دیگران گوش می سپارد و با بخشندگی به دیگران ، محبوبیتی به دست می آورید .
۲ـ دیدن گنجشکی زخمی در خواب ، نشانه اضطراب و پریشان خاطر شدن است.

برگرفته از سایت دعاگو

*************************************************

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.