تعبیر خواب کنه و کشتن کنه – تعبیر کنه روی بدن و در موی سر

0

تعبیر خواب کنه و کشتن کنه – تعبیر کنه روی بدن و در موی سر

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب کنه و کشتن کنه – تعبیر کنه روی بدن و در موی سر را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب کنه و کنه سفید و کنه روی پا و دیدن کنه های زیاد و کشتن کنه ها با اسپری حشره کش و فرار کردن از کنه ها و خون مکین کنه هستید مطلب را حتما بخوانید …

تعبیر خواب کنه و کشتن کنه – تعبیر کنه روی بدن و در موی سر
تعبیر خواب کنه و کشتن کنه ؛  تعبیر کنه روی بدن و در موی سر

 تعبیر خواب کنه ,تعبیر خواب کنه روی پا, تعبیر خواب کنه روی لباس, تعبیر خواب کنه های زیاد, تعبیر خواب کنه از حضرت یوسف, تعبیر خواب کنه منوچهر مطیعی, تعبیرخواب کهنه بچه, تعبیر خواب کنه خوردن ,تعبیر خواب کنه سفید, تعبیر خواب دیدن کننه های زیاد, تعبیر خواب کنه بزرگ و کوچک, معنی و مفهوم دیدن کنه در خواب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:تعبیر خواب کنه...دیدن کنه در خواب بر سه و جه است. اول: عیال.  دوم: خدم.  سوم: مال.

محمد ابن سیرین بصری گوید:دیدن کنه درخواب، دلیل عیال است. اگر بیند کنه اندامش را می خورد، دلیل که به قدر آن مالش تلف شود.

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید کنه ها بر تن شما می خزند ، نشانه آن است که اوضاع مالی شما نابسامان خواهد شد .اگر خواب ببینید کنه ای را روی بدن خود له می کنید ، نشانه آن است که از دست دشمنان خائن آزار خواهید دید .

همچنین ببینید  تعبیر خواب گوسفند – کشتن یا قربانی کردن گوسفند در خواب تعبیرش چیست ؟

امام صادق علیه السلام می فرمایند:تعبیر خواب کشتن کنه… اگر دید کنه را می کشت دلیل بر نقصان این سه چیز است.اگر دید کنه را از خود می انداخت، دلیل بر نقصان این سه چیز است.اگر دید کنه را از خود می انداخت، دلیل که چیزی پنهان به او رسد و از آن متفکر شود.

تعبیر خواب دیدن کنه بر تنه درخت معبران می گویند: دیدن کنه های بزرگ بر تنه درخت ، نشانه آن است که دشمنان با بیرحمی می کوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند.

معبران می گویند: تعبیر خواب کنه در بدن حیوانات …اگر کنه را روی بدن چهارپایان و حیوانات اهلی منزل خود دید، مردم بیشتر از چهارپایان او بهره می برند تا خود او و این دلیل بر ضعف اوست. اگر ببینید که کنه ها روی بدن شما می خزند، از لحاظ مالی اوضاع نابسامانی خواهید داشت.

محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر دید بر تن چهارپایان او کنه بود، دلیل که مردم را از چهارپایان او فائده بود.

 

برای مطالب بیشتر به سایت دعاشفا مراجعه کنید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.