تعبیر خواب گم شدن چادر و روسری – تعبیر دزدیده شدن چادر و روسری

0

تعبیر خواب گم شدن چادر و روسری – تعبیر دزدیده شدن چادر و روسری

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعایاب تعبیر خواب گم شدن چادر و روسریتعبیر دزدیده شدن چادر و روسری را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب خریدن چادر و روسری نداشتن و چادر بر سر مرد و چادری بودن و روسر داشتن …

تعبیر خواب گم شدن چادر و روسری – تعبیر دزدیده شدن چادر و روسری
تعبیر خواب گم شدن چادر و روسری – تعبیر دزدیده شدن چادر و روسری

تعبیر خواب گم شدن چادر و روسری – تعبیر دزدیده شدن چادر و روسری ,تعبیر خواب چادر بر سر کردن,تعبیر خواب روسری برای زنان,تعبیر خواب روسری و چادر برای مردان و زنان

تعبیر خواب گم شدن چادر و روسری چیست:

چادر در خواب به خیر و خوبی و صفات خوب زن اشاره می کند.اگر در خواب دیدید که چادر خود را گم کرده اید معنی خواب شما این است که بسیاری از صفات خوب خود را از دست می دهید.دیدن چادر مشکی در خواب نشان دهنده محافظ زن است.

اگر کسی در خواب ببیند که چادر مشکی پوشیده است و بخواهد کاری انجام دهد باید بداند در کارش خیر و شر با هم آمیخته است و به همین دلیل انجام آن کار کراهت دارد.

تعابیر دیدن چادر در خواب:

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب چادر را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

منوچهر مطیعی:

دیدن چادر در خواب نشانه حصار است و پوشاننده رازهای و سرهای ما و به معن حفظ شرف و آبروست.اگر مردی در خواب دید که چادر در سر دارد معنی خواب این است که رازدار است.

همچنین ببینید  سحر و جادو برای گشایش کار و رونق کسب و کار و کارگشایی و مشکل گشایی

اما اگر در خواب دیدید که مردی چادر پوشیده است و این کار در خواب خوب نیست مثلا نگاه ها و سرزنش دیگران را به همراه دارد این خواب خوب نیست و نشان دهنده این است که بیننده خواب گناهان بزرگ خود را از مردم پنهان می کند و اگر این گناهان آشکار شود مورد لعن قرار می گیرد.

اگر کسی در خواب ببیند که چادری برای دیگران خریده است و یا به آنها هدیه داده است مفهوم خواب این است که آن چادر نشان دهنده رازی است که او دوست ندارد دیگران آن را فاش کنند.

دیدن چادر معمولی در خواب برای زنان تعبیر خاصی ندارد ولی اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در خانواده اش عزت و احترامش زیاد می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که چادرش پاره شده است رازش فاش می شود و ممکن است آبرویش در خطر بیفتد.

چادر شب ، زن است و به طور کلی چادر در خواب حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.

توجه داشته باشید که هر کسی در زندگی خود چیزهایی دارد که دوست ندارد دیگران آنها را بدانند و این چیزها در خواب به صورت چادر نمایان می شود.

ابن سیرین:

دیدن چادر در خواب نشان دهنده محافظ زن است.اگر کسی در خواب ببیند که چادر پوشیده است و بخواهد کاری انجام دهد باید بداند در کارش خیر و شر با هم آمیخته است و به همین دلیل انجام آن کار کراهت دارد.

همچنین ببینید  تعبیر خواب آشتی دادن و آشتی کردن چیست

آنلی بیتون:

اگر در خواب دیدید که در چادری هستید و زندگی می کنید معنی خواب شما این است که زندگی شما دچار تغییر و تحولات جدی می شود.

آنلی بیتون:

روسری گرانبها شهرت و موفقیتی در آینده است که نصیب بیننده خواب خواهد شد و این آینده زیاد هم دور نیست

دیدن روسری کهنه از دست دادن ثروت است که این ثروت می تواند یکدفعه از دست برود و یا کم کم از دست شما برود.

مولف:دیدن مقنعه و روسری برای زن مرد است و برای مرد زن است و بعبارتی می توانیم بگوییم دیدن روسری معنی اش جنس مخالف است.

افتادن روسری از سر زن از دست دادن شوهر است که می تواند از طریق طلاق باشد و یا مردن همسر مدنظر باشد.

ابراهیم کرمانی:

روسری برای زن شوهر است و اگر مجرد است شوهرش دهند.روسری سبز بر سر داشتن مرد دین دار است.

روسری زرد بر سر داشتن بیماری شوهر است.روسری آبی در سر داشتن در خواب نشانه رسیدن به آرامش است.

روسری سفید بر سر داشتن مرد مومن است.روسری قرمز بر سر داشتن شوهر شاد داشتن است

روسری سیاه در سر داشتن مرد اندوهگین است.روسری کبود رنگ بر سر داشتن مصیبت است

برگرفته از سایت دعاگو

**************************************************

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.