تعبیر خواب گوسفند – کشتن یا قربانی کردن گوسفند در خواب تعبیرش چیست ؟

0

تعبیر خواب گوسفند – کشتن یا قربانی کردن گوسفند در خواب تعبیرش چیست ؟

دیدن گوسفند در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب گوسفند چیست ؟ گوسفند در خواب در حالت های مختلفی دیده می شود از جمله حمله گوسفندان و قوچ شاخدار و کشتن و ذبح کردن و قربانی کردن گوسفند و خرید و فروش گوسفند و گوسفند چاق و لاغر و گوسفند مریض و گوسفند جوان و پیر و بچه دار شدن گوسفند و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد .

تعبیر خواب گوسفند – کشتن یا قربانی کردن گوسفند در خواب تعبیرش چیست ؟
تعبیر خواب گوسفند – کشتن یا قربانی کردن گوسفند در خواب تعبیرش چیست ؟

معنی دیدن گوسفند در خواب,مفهوم دیدن گوسفند در خواب,تعبیر خواب قربانی کردن گوسفند,’تعبیر خواب ذبح و کشتن گوسفند,تعبیر خواب مردن و هلاک شدن گوسفند,تعبیر خواب حمله گوسفندان,تعبیر خواب گوسفند ابن سیرین

تعبیر خواب گوسفند – کشتن یا قربانی کردن گوسفند در خواب تعبیرش چیست ؟

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن گوسفند در خواب بیان می‌کند:
گوسفند: قابلیت انعطاف و پیروی از رسوم و عقاید، احساس در گله بودن، پیروی کورکورانه از سر دسته و یا دیگران، جنبه‌هایی از رویابین که مشابه تمام انسان‌های دیگر است، تصویر گوسفند.
راهی را که رویابین بدان طریق به وضعیت‌های خاصی هدایت می‌شوند نشان می‌دهد، مثلا گاهی به دلیل پیروی از عرف و رسوم غالب در جامعه و فشارهای اجتماعی به وضعیت ناخوشایندی گرفتار می‌شود.
مراقبت از گوسفندان: کمک به مردم تا مقدار بیشتری از پتانسیل درونیشان را بروز دهند.
گله‌ای از گوسفندان یا گوسفندی در محیطی روستایی: معصومیت و بی گناهی، احساسات طبیعی و آرامش و صلح، آرامش ذهنی، پیروی از آداب یا پسشوا

کارل گوستاو یونگ گوسفند را نمادی از تصاویر زیر می‌داند:

همچنین ببینید  تعبیر خواب دیدن بيابان، معنی بيابان در خواب
دیدن گوسفند در خواب بیانگر مطیع بودن است. شما به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی جدید ندارید.
تمایل دارید که همراه با گروه پیش بروید. به اصطلاح «شبیه گوسفند است» فکر کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن گوسفند بیانگر دلسوزی شماست.
دیدن گوسفند سیاه در خوابتان نمادی از حرص و طمع و وسوسه است.

تعبیر خواب گوسفند:ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوسفند، غنیمت می‌باشد.

اگر ببینی گوسفندهای زیادی داری و می‌دانی که برای خودت می‌باشند، یـعـنـی نعمت بسیاری به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر ببینی گوسفند بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، مال و اموال تو از جایی حلال می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوسفند با تو صحبت می‌کند، رزق و روزی تو افزایش می‌یابد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گوسفند عبارتند از:بزرگی و ریاست و سروری زنی بزرگ مال و اموال

فرمانروا

به دست آوردن جاه و مقام و سود و منفعت

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که گوسفند دارید، غنیمتی به دست خواهید آورد. اگر گوسفندان را به چرا برده بودید، به گروهی فرماندهی خواهید کرد.

تعبیر خواب شیر گوسفند:

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری .

تعبیر خواب خرید و فروش گوسفند:

مطیعی تهرانی: اگر ببینید گوسفند فربه ای دارید و آن را می فروشید، کفران نعمت می کنید و به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و نعمت بر شما زیاد می شود.

تعبیر خواب اجزا بدن گوسفند:گوشت.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کباب و بریان گوشت گوسفند خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن با رنج و سختی، مال و اموالی را بدست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید: 
اگر ببینی گوشت گوسفند پخته می‌خوری، به اندازه آن مال و اموالی را با زحمت و مشقت به دست می‌آوری.

اگر ببینی گوشت گوسفند خشک کرده داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد. در خوردن گوشت خشک کرده سود و منفعتی وجود ندارد.

 

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر گوشت نمکسود شده گوسفند چاق و فربه، روزی حلال می‌باشد، ولی اگر لاغر بود، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.
 
مطیعی تهرانی: خوردن گوشت پخته گوسفند، منفعت و سود است. خوردن گوشت خام گوسفند، خوردن غم و اندوه است. 
پاچه:
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پاچه گوسفند می‌خوری، به اندازه‌ای که خورده‌ای نعمت یا چیزی به تو می‌رسد.
جگر:
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جگر گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.
کله:
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کله گوسفند را می‌خوری، عمر طولانی پیدا می‌کنی و مال حلال به دست می‌آوری.
پوست:
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست گوسفند داری، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب کشتن یا قربانی گوسفند:

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوسفند را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی و مال و اموال او را مصرف می‌کنی.

اگر ببینی گوسفندی را قربانی کرده‌ای، اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی،

همچنین ببینید  حرز امام جواد برای دفع سحر و طلسم

یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

 

تعبیر خواب به شکل گوسفند درآمدن:

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر گوسفند شده است، تعبیرش جاهل و نادان خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مثل گوسفندها دنبه داری، صاحب فرزندی خوشبخت و ثروتمند می‌شوی که رزق و روزی گسترده و فراخی دارد.

برگرفته از سایت دعا786

*******************************

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.