تعبیر دیدن دریا و امواج دریا در خواب نشانه چیست

0

تعبیر دیدن دریا و امواج دریا در خواب نشانه چیست

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعایاب تعبیر دیدن دریا و امواج دریا در خواب نشانه چیست پرداخته ایم تا مفهوم خواب خود را متوجه شوید .

تعبیر دیدن دریا و امواج دریا در خواب نشانه چیست
تعبیر دیدن دریا و امواج دریا در خواب نشانه چیست

تعبیر دریای مواج,تعبیر دریا در فال قهوه,تعبیر دریای طوفانی,تعبیر دریاچه,تعبیر دریا امام صادق,تعبیر دریای آرام,تعبیر دریاچه نمک,تعبیر دریای خروشان,تعبیر دریا در خواب امام صادق,تعبیر دریا در خواب یوسف نبی,تعبیر موج دریا در خواب چیست,تعبیر مرغ دریایی در خواب چیست,تعبیر فوک دریایی در خواب,تعبیر ستاره دریایی در خواب,تعبیر پری دریایی در خواب,تعبیر دریای نمک در خواب  

دیدن دریا از نظر محمد بن سیرین میگوید”  تعبیر دیدن خواب دریا پادشاهی یا عالمی است .
 اگر کسی در خواب ببیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک دریا نشد ، تعبیرش آن است که به هر آنچه امید دارد نرسد .
اگر خواب ببیند که وارد دریا شد ، اما پای او خیس نشد ، نشانه آنست که از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود .

جابر مغربی گوید دیدن دریا در خواب :

اگر کسی در خواب ببیند که در آب دریا رفت ، نشانه آنست که توفیق طاعت یابد .
اگر کسی خواب ببیند که آب دریا زیاد شد ، نشانه آنست که لشگر پادشاه زیاد شود .
اگر کسی خواب ببیند که آب دریا کم شد ، تعبیر ، آنست که لشگر پادشاه هلاک شود .
اگر کسی خواب ببیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند ، تعبیر ، آنست که که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند .
اگر کسی خواب ببیند که از دریا موج ها برخاست و جهان پر از ابر تاریک شده بود . نشانه گناه و عصیان مردم آن دیار است.
اگر کسی خواب ببیند که از دریا موجی برخاست تعبیر ، آنست که به اندازه آن ، روزی حلال به دست خواهد آورد.تعبیر خواب دریا  .

تعبیر خواب به روایت مغربی :

اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند.

اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.
اگر بیند که از دریا موج‌ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار.

اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می‌گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود.ا

گر ببینی آب دریا زیاد شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه زیاد می‌شود، ولی اگر کم شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه کم می‌شود. اگر ببینی آب دریا خشک شده است، یـعـنـی پادشاه و لشکرش نابود خواهند شد.  

برگرفته از سایت دعا786

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.