تعبیر طلسم و جادو از معبران بزرگ چیست ؟

0

تعبیر طلسم و جادو از معبران بزرگ چیست ؟

در این مطلب از سایت دعایاب به تعبیر طلسم و جادو از معبران بزرگ چیست پرداخته ایم و آنرا توضیح داده ایم.

تعبیر طلسم و جادو از معبران بزرگ چیست ؟
تعبیر طلسم و جادو از معبران بزرگ چیست ؟

تعبیر جادو از نظر لوک اویتنهاو 

اگر در خواب خود جادوگر ببینید معنی خواب شما این است که زندگی نامعلومی دارید و در ان نمی دانید چه هدفی دارید و مانند یک قایق در دریا سرگردانید که باد آن را اینور و آنور می برد.

معنی دیدن جادوگر در خواب همچنین می تواند اشاره داشته باشد که به کار و تلاش سختی که در ادامه زندگی خود بر شما وارد می شود.

تعبیر طلسم و جادو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی  

چنانچه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می‌توانید تعبیر آن را بیابید. ما به طور کلی برای جادوگران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. جادوگران چون عمل باطلی را انجام می‌دهند نمی‌توانند چهره ای روحانی و آسمانی داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید .
اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد.
اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانه آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد.
اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانه آن است که آرزوهایتان به نومیدی و یأس مبدل می گردد .
جادوگر شدن در خواب بیانگر این اسنت که باید مراقب اعمالتان باشید تا متضرر نشوید.
اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانه آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد.
اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد، نشانه آن است که به آرزوهایی که درباره ازدواج دارد ، خواهد رسید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

جادویی کردن در خواب بر شش وجه است :
فتنه

فریب

مکروحیله

توطئه و بد خواهی

باطل و دروغ

کاری که در آن اصلی نبود

جادو در خواب فتنه و دروغ است.

تعبیر خواب تعقیب کردن جادوگر

اگر در خواب دیدید که جادوگر شما را تعقیب کرد، تعبیرش این است که برخی افراد دوست ندارند شما با همسر و عزیزان خود زندگی خوبی داشته باشید.

از این رو قصد دارند با کمک گرفتن از نیروهای ماوراء الطبیعه به شما آسیب بزنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.