تعبیر ماهی در خواب نشانه چیست ؟

0

تعبیر ماهی در خواب نشانه چیست؟ 

 

تعبیر خواب ماهی گرفتن,تعبیر خواب ماهی زنده,تعبیر خواب ماهی بزرگ,تعبیر خواب ماهی قرمز,تعبیر خواب ماهی خوردنی,تعبیر خواب ماهی حضرت یوسف,تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست,تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا

 

تعبیر خواب ماهی
                     تعبیر خواب ماهی

 

تعبیر خواب ماهی به روایت حضرت دانیال

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر خواب دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر خواب بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

 

تعبیر خواب خوردن ماهی 

اگر در خواب ببینید ماهی تازه پخته می‌خورید، به این معنی است که به‌اندازه آن مال و اموال به دست می‌آورید .

اگر ببینید ماهی کباب و بریان شده خورده‌اید، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاک‌دامنی هستید به مسافرت می‌روید و به کسب علم و دانش می‌پردازید، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنید ولی اگر انسان مفسد و بدی هستید دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است تعبیر ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور است.

 

تعبیر خواب ماهی به روایت امام جعفر صادق 

دیدن ماهی بر شش و جه است. 

اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی

 

تعبیر خواب ماهی مرده چیست؟ 

مشکلات زندگی

بـه خطر افتادن سلامتی

مشکلات کاری

مشکلات تحصیلی

شکست در عشق

 

تعبیر خواب ماهی از نظر دانیال نبی 

اگر خواب ببینید که ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی دارید خواب شما نشانه غنیمت است.

دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه غم و اندوه است.

تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر نشانه بلا ، گرفتاری ، مصیبت ، مشقت و سختی است.

تعبیر خواب ماهی در دریای سردسیر خوب و نیکو است.

 

تعبیر خواب ماهی 

تعبیر ماهی در خواب نشانه خوبی است و در واقع پیش بینی اتفاقات خوب در زندگی می باشد.
تعبیر تانکر پر از ماهی در خواب نشانه عشق و تجارت و موفقیت است.
تعبیر دیدن ماهی در حوض نشانه خوبی نیست. ایت خواب ممکن است نشانه سقط جنین باشد. خصوصا اینکه حوض کوچک باشد.
تعبیر خواب ماهی : دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟

 

 

تعبیر خواب ماهی های رنگارنگ,تعبیر خواب ماهی های کوچک,تعبیر خواب ماهی های بزرگ,تعبیر خواب ماهی های زیاد,تعبیر خواب ماهی های مرده,تعبیر خواب ماهی های تزیینی,تعبیر خواب ماهی های زیاد در خانه,تعبیر خواب ماهی های مرده در رودخانه

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.