تفسیر و تعبیر نمار خواندن در خواب چیست

0

تفسیر و تعبیر نمار خواندن در خواب چیست؟ 

 

 

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران,تعبیر خواب نماز خواندن دختر مجرد,تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد,تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین,تعبیر خواب نماز خواندن در خانه,تعبیر خواب نماز خواندن در حرم امام رضا,تعبیر خواب نماز خواندن با چادر سفید,تعبیر خواب نماز خواندن پدر مرده 

 

تعبير خواب نماز به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

اگر بیند قومى را امامت کرد، دلیل که سرورى کند. اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بى‏وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزى بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد.

اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیایى او برآید. جابر مغربی می گوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود.

اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح می کرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند.

اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد.

اگر بیند که نماز نشسته می کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد. اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز می کرد، دلیل که بیمار گردد.

همچنین ببینید  نوشتن دعا روی پوست آهو-افزایش روزی و برکت

اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.

 

ابراهیم کرمانی گوید 

1-تعبیر خواب نماز ظهر آنست که به خداوند نزدیک گردد .
2- تعبیر خواب نماز عصر نشانه شادی است.
3- تعبیر خواب نماز شب آنست که حاجتش روا گردد .
4- تعبیر خواب نماز صبح نشانه آن است که به مسافرت میرود
5- تعبیر خواب نماز خواندن در کعبه آنست که که از طریق بزرگی به مرادش میرسد .
6- اگر در خواب ببیند که در بیت المقدس نماز میخواند. نشانه آنست که به او میراث و روزی بسیاری میرسد .
7- اگر در خواب ببیند که به تشهد نشسته است، نشانه آنست که از غم و ناراحتی خلاص میشود

 

لوک اویتنهاو 

اگر در خواب ببینی که نماز می خوانی معنی خواب این است که زندگی تو شیرین می شود. اگر در خواب دیدید که پیش نماز شده اید و عده ای به شما اقتدا کرده و پشت سر شما نماز می خوانند معنی خواب شما ، خوشبختی و عاقبت به خیر شدن است.

 

تعبیر خواب نماز حضرت دانیال ع

اگر ببینی نماز واجب می‌خوانی به حج می‌روی.
اگر ببینی نماز مستحب می‌خوانی به مردم شفقت و دلسوزی می‌کنی.
اگر ببینی نماز نافله می‌خوانی راستگو خواهی بود.

همچنین ببینید  تعبیر خواب باغ و باغ پر از میوه – تعبیر باغ با گل های زیبا و درخت در خواب

 

تعبیر خواب نماز امام جعفر صادق ع 

تعبیر خواب نماز بر 7 چیز دلالت می کند

ایمنی – شادی – عزت – مرتبت – رستگاری – مراد یافتن – نقصان

تعبیر خواب رکوع و سجود نماز بر 5 چیز دلالت می کند

مراد یافتن – جمعیت – نصرت یافتن – پیروزی – امر حق به جا آوردن

تعبیر خواب تمام کردن نماز ،مقبول شدن دعا است

تعبیر خواب تمام نکردن نماز ، مقبول نشدن دعا است

 

 

تعبیر خواب نماز خواندن,تعبیر خواب نماز خواندن دیگران,تعبیر خواب نماز جماعت,تعبیر خواب نماز خواندن دختر مجرد,تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد,تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین,تعبیر خواب نماز میت,تعبیر خواب نماز خواندن در خانه

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.