دعای نور امام علی (ع) دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو

دعای نور امام علی (ع) دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو

0

 

دعای نور امام علی (ع) دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو

 

دعای نور امام علی (ع) دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو
دعای نور امام علی (ع) دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو

 

در این مطلب از سایت دعایاب دعای نور امام علی (ع) که دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو است را قرار داده ایم.دعایی بسیار مجرب برای در امان ماندن و جلوگیری از طلسم و سحر و جادو می باشد .برای باطل کردن هرگونه طلسم و جادو استفاده می شود. این دعا خواص و فواد دیگری ذکر شده است که مهمترین آن باطل کردن هرگونه طلسم و سحر جادو می باشد.

 

دعای نور برای باطل کردن طلسم و سحر و جادوباطل سحر با نمک ,باطل سحر با سوره جن,باطل سحر با ادرار,باطل سحر با سوره الرحمن,باطل سحر با نمک,باطل سحر ,باطل سحر با سوره بقره,باطل سحر با پیاز,دعای نور حضرت زهرا,دعای نور برای تب,دعای نور برای حاجت,دعای نور برای شفای مریض,دعای نور صوتی,دعای نور علی فانی,دعای نور صوتی علی فانی,دعای نور چشم بعد از نماز

دعای نور امام علی (ع) دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو

 

خواص و فضیلت خواندن دعای نور برای اثر نکردن سحر و جادو ساحران :

هر کس دعای نور را بخواند سحر ساحران در وی اثر نکند

متن دعای نور با ترجمه :

 

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یانور النور تنورت بالنوروالنورفی نورک یا نور اللهم یاعزیز تعززت بالعزه والعزه فی عزه عزتک یاعزیز اللهم یا جلیل تجللت

بنام خدای بخشنده مهربان خدایا ای نور نور روشن کردی به نور ونور در نورتوست ای نور پروردگارا ای عزیز عزیز کردی ای به عزت در عزت عزت تست ای عزیز خدایا ای بزرگ بزرگی دادی

 

بالجلال والجلال فی جلال جلالک یا جلیل یاقدیم تقدمت بالقدم والقدم فی قدم قدمک یاقدیم اللهم یا قدیر تقدرت بالقدره والقدره فی قدره قدرتک یا قدیر

به بزرگی خود وبزرگی دربزرگی به بزرگی توست ای بزرگ پروردگارا ای قدیم که تقدم پیدا کرده به قدیم وقدیم بودن درقدیم قدیمی توست ای قدیم خدایا ای صاحب قدرت تو قدرت دادی به قدرت خود وقدرت در قدرت قدرتمندی توست

 

اللهم یاوهاب توهبت بالهیبه والهیبه فی هیبته هیبتک یا وهاب اللهم یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک یا علیم اللهم یا حکیم تحکمت بالحکمته

ای دارای قدرت خدایا ای بخشنده بخشندگی دادی به بزرگی وبزرگی دربزرگی بزرگی توست ای بخشنده پروردگارا ای دانا دانایی دادی به دانایی خود ودانایی دردانش دانش توست ای دانا ای حکیم حکمت اموختی

 

دعای نور امام علی (ع) دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو

 

والحکمته فی حکمته حکمتک یا حکیم اللهم یامالک تملکت بالملک والملکوت فی ملکوت ملکوتک یا مالک اللهم یا قدوس تقدست بالقدس والقدس فی قدس

به حکمت وحکمتی درحکمت حکمت توست ای حکیم خدایا ای مالک تو تملک داری به ملک وهمه ملکیت در ملوک ملکیت توست ای مالک خدایا ای منزه که منزه شدی به منزهی ومنزهی خدایا

 

قدسک یا قدوس اللهم صبور تصبرت بالصبر والصبر قی صبر صبرک یا صبور اللهم یا منان تمننت بالمنه والمنه فی منت منتک یا منان اللهم یا فرد تفردت بالفرد

همچنین ببینید  مجرب ترین دعا برای باطل کردن طلسم سحر جادو و باطل السحر تضمینی

درمنزهی توست ای منزه ای حقیقت صبر صبر کرده ای به حقیقت صبر وصبر در صبرصبر توست ای حقیقت صبر پروردگارا ای منان که منت نهاده ای به منت خود ومنت درمنت توستای منان خدایا ای یگانه یگانگی

 

والفرد فی فرد فردک یا فرد اللهم یا واحد توحدت بالوحدانیه فی وحدانیه وحدانیتک یا واحد اللهم یا جمیل تجملت بالجمال والجمال فی جمال جمالک یا جمیل

دادی به یگانه و یگانه در یگانگی یگانگی توست ای یگانه خدایا ای تنها تنهایی تو به تنهایی وتنهایی در تنهایی تنهایی توست ای واحد خدایا ای حقیقت روئت قابل روئت به جمال وجمال جمال توست ای نیکو رویت پروردگارا

 

اللهم یاسلام تسلمت بالسلام والسلام فی سلام سلامک اللهم یارب تربیت بالربوبیه والربوبیته فی ربوبیه ربوبیتک یا رب اللهم یاقهار تقهرت بالقهر والقهر فی

ای حقیقت سلام تسلیم پیدا کرده ای به سلام وسلام در سلام سلام توست ای حقیقت سلام خدایا ای تربیت کننده تربیت کردی به ربوبیت وربوبیت در روبوبیت توست ای تربیت کننده خدایا ای غضب کننده غضب کردی بر کفار به غضب به غضب وغضب در غضب توست

 

قهر قهرک یا قهار اللهم یا جبارتجبرت بالجبروت والجبروت فی جبروت جبروتک یاجبار اللهم یا کریم تکرمت بالکرم والکرم فی کرم کرمک یا کریم

ای غضب کننده پروردگارا ای جبارجبر کردی به کفار به جبروت وجبروت در جبر وانتقام توست بر مشترک ای جبار پروردگارا ا ای کریم گرامی داشتی به کرم در کرم کرم توست ای عزیز خدایا

 

اللهم یاکبیرتکبرت بالکبریاء والکبریاء فی کبریاء کبریائک یا کبیر اللهم یارحیم ترحمت بالرحمه والرحمه فی رحمه رحمتک یا رحیم اللهم یا عظیم تعظمت

ای بزرگ بزرگ داشتی به بزرگی وبزرگی در بزرگی وبزرگی توست ای کبیرخدایا ای رحیم ترحم کننده ی به رحمت ورحمت در رحمت رحمت توست ای مهربان خدای ای عظمت عظمت داده ای به

 

دعای نور امام علی (ع) دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو

 

بالعظمه والعظمه فی عظمه عظمتک یا عظیم اللهم یا مجید نمجدت بالمجد والمجد فی مجدمجدک یا مجید اللهم یا حلیم تحملت بالحلم والحلم فی حلم

بزرگی وبزرگی در عظمت توست ای با عظمت خدایا ای بزرگوار بزرگواری دادی به بزرگواری وبزرگواری در بزرگواری بزرگواری توست ای بزرگوار خدایا ای بردبار تحمل پیدا کرده ای به حلم وحلم در حلم

 

حلمک یا حلیم اللهم لااله الاانت انک علی کل شیء قدیر سبحان القهارسبحان الغفار سبحان القادر سبحان العزیز سبحان الحی سبحان القیوم سبحان القاهر

حلم توست ای بردبار خدایا نیست خدا به جز تو بدرستیکه تو بر هر چیز توانایی منزه است خدی انتقام گیرنده , خدای آمرزنده , خدای توانا , خدای عزیز منزه است خدای زنده , خدای پایدار منزه است خدای قهر کننده

همچنین ببینید  دعای باطل سحر و طلسم مادر شوهر برای ابطال دعا و جادوی مادر شوهر

 

سبحان الجبار سبحان الصبیر سبحان الجبارالوهاب سبحان المانع سبحان المبین سبحان الشافی سبحان الکافی سبحان المعافی سبحان المومن سبحان المهیمن

, خدای انقام گیرنده,خدای صابر ,خدای جبار بخشنده منزه است خدای مانع از بدی, خدای آشکار منزه است خدای شفادهنده , خدای کفایت کننده , خدای عفو کننده, خدای مومن منزه است خدای بزرگ

 

سبحان الماجد سبحان الواحد سبحان الاحد سبحان الرحمن سبحان الجلیل سبحان الکریم سبحان المقدم سبحان المؤخر سبحان الاول سبحان الاخر سبحان

, خدای بزرگی دهنده , خدای یگانه, خدای یکتا منزه است خدای بخشنده , خدای باشکوه,خدای کریم, خدای مقدم دارنده منزه است خدای به تاخیراندازنده, خدای اول , خدای اخر ,خدای

 

الظاهر سبحان الباطن سبحان الوافی سبحان الغنی سبحان المغنی سبحان المقدر سبحان النورسبحان الهادی سبحان الجلیل سبحان المجیب سبحان الله

, ظاهر منزه است خدای باطن , خدای وفا کننده , منزه است خدای بی نیاز , خدای بی نیاز کننده پاکست خدای تقدیر کننده , خدای نور, خدای هدایت کننده , خدای بزرگوار پاکست خدای اجابت کنندهپاکست خدا و

 

والحمدلله ولااله الاالله والله اکبر سبحان الله المسمی قبل ان یسمی سبحان العلی الاعلی سبحان الله وتعالی عما یقولون علوا کبیرا سبحان ذی الملک والملکوت

حمد خدای راست و نیست خدایی بجز خدا وخدا بزرگ است پاکست خدای نامیده شده پیش از انکه نام گذارده شود پاکست خدای بزرگوار بزرگوارتر پاکست خدا و بلند است از انچه میگویند بلندی و بزرگی پاکست خدای صاحب ملک وملکوت

 

دعای نور امام علی (ع) دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو

 

سبحان ذی العزه والعظمه والهیبه والقدره والکبریاء والجلال والجبروت سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الحی العلیم الحکیم

پاکست خدای صاحب عزت و بزرگی وهیبت و توانایی و بزرگواری و رفعت شان و بزرگتری پاکست مالک ستایش شده پاکست مالک مقصود پاکست مالک زنده دانا و حکیمی

 

الذی لاینام ولایفوت ابدا دائما باقیا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکته والروح لااله الاالله وحده لاشریک له , له الملک وله الحمد وهوعلی کل شی ء قدیر

که نمیخوابد و فوت نمیشود هرگز و همیشه باقی است تسبیح و تقدیس مراد راست پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح , نیست خدایی به جز, خدای یگانه است وشریک ندارد او او را است پادشاهی او را است ستایش او را بر همه چیز تواناست

 

یاحی یاقیوم یاذالجلال والاکرام لااله الا هو علیه وتوکلت وهورب العرش العظیم ولاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم برحمتک یاارحم الراحمین

ای زنده ای پاینده ای بزرگواری و کرامت نیست خدایی جز او و بر او توکل کرد م واوست پروردگار عرش بزرگ و نیست توانایی و نیست قوت مگر به خدای بلند مرتبه و بزرگوار به رحمت تو ای مهربانترین بخشندگان

 

لااله الاالله الحلیم الکریم لااله الاالله العلی العظیم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضین السبع وما فیهن ومابینهن ورب العرش العظیم والحمد لله رب

نیست خدایی مگر خدای حلیم کریم نیست خدایی مگر خدای بلند مرتبه بزرگ پاک است خدا پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار زمینهای هفتگانه و انچه در ان بود و انچه در ان است و پروردگار عرش بزرگ و ستایش خدایی را است

همچنین ببینید  روش شکستن سحر و طلسم,نحوه باطل کردن سحر و طلسم و جادو

 

العالمین یا من اظهرالجمیل وستر القبیح یا من لم یواخذ بالجریره ولم یهتک الستر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفره ویا باسط الیدین بالرحمه

پروردگار جهان ای انکه ظاهر گردانیدی زیبایی را و پوشاندی زشتی را ای انکه مواخذه نمیکنی به یکبار گناه و پاره نمیسازی پرده را ای بزرگ امرزنده ای نیکو گذشت کننده ای وسعت دهنده ی امرزش و ای گشاینده ی دو دست به مهربانی

 

یا صاحب کل نجوی ویا منتهی کل شکوی ویا مفرج کل کربه یا مقیل کل عثره یا کریم الصفح یا عظیم المن یا مبتدء بالنعم قبل استحقاقها یا رباه یاسیداه یا

ای صاحب هر پنهانی و ای منتهای هر شکایت و ای گشاینده هر غم ای در گذرنده از هر لغزشی ای کریم با گذشت ای بزرگ نعمت ای ابتدا کننده به نعمت خود پیش از استحقاق ان ای پروردگار ای بزرگ ای

غایه رغبتاه اسئلک بک وبمحمد وعلی وفاطمه والحسن والحسین وعلی بن حسین ومحمد بن علی وجعفربن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن

نهایت آرزو ها میخواهیم از تو به تو به محمد(ص) وعلی (ع) و فاطمه و حسن و حسین و علی پسر حسین و محمد پسر علیو جعفر پسر محمد و موسی پسر جعفر و علی پسر موسی و محمد پسر

 

علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والقائم المهدی الائمه الهادیه علیهم السلام ان تصلی علی محمد وال محمد واسئلک یا الله یاالله لاتشوه خلقی بالنار و ان

علی علی پسر محمد و حسن پسر علی و قائم المهدی(عج) امامهای هدایت کننده و برایشان باد سلام و اینکه درود فرستی بر محمد و خاندان محمد و میخواهم از تو ای خدا ای خدا نسوزانی بدن مرا به اتش و اینکه

 

تفعل بی ما انت اهله برحمتک یا ارحم الراحمین.

بکنی درباره ی من انچه را تو اهل آنی به رحمت خود ای رحم کننده ترین رحم کنندگان

 

 

دعای نور برای باطل کردن طلسم و سحر و جادوباطل سحر با نمک ,باطل سحر با سوره جن,باطل سحر با ادرار,باطل سحر با سوره الرحمن,باطل سحر با نمک,باطل سحر ,باطل سحر با سوره بقره,باطل سحر با پیاز,دعای نور حضرت زهرا,دعای نور برای تب,دعای نور برای حاجت,دعای نور برای شفای مریض,دعای نور صوتی,دعای نور علی فانی,دعای نور صوتی علی فانی,دعای نور چشم بعد از نماز

 

در این مطلب از سایت دعایاب دعای نور امام علی (ع) که دعایی مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو است را قرار داده ایم.دعایی بسیار مجرب برای در امان ماندن و جلوگیری از طلسم و سحر و جادو می باشد .برای باطل کردن هرگونه طلسم و جادو استفاده می شود. این دعا خواص و فواد دیگری ذکر شده است که مهمترین آن باطل کردن هرگونه طلسم و سحر جادو می باشد.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.