دیدن خواب کفش تعبیرش چیست ؟

دیدن خواب کفش تعبیرش چیست؟ 

 

 

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش پوشیدن

اگر در خواب دیدید که در حال پوشیدن کفش هستید، به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک  به مسافرت خواهید رفت. تعبیر دیگری که برای آن مطرح شده آن است که ممکن  است  نشانه موانع جزئی در آینده نزدیک باشد که با سهولت بر آنها غلبه خواهید کرد. 

یوسف نبی علیه السلام می‌گوید :

دیدن خوابی با مضمون “کفش در پا کردن” نشانه زن گرفتن است و اگر در آورد زن طلاق خواهد داد. اگر در خواب دیدید که کفش‌های جدید می‌پوشیدید، چنین رویایی نشانه فراوانی و ثروت است. علاوه بر این، این رویا ممکن است نشانه سود یا شانس بزرگی در تجارت و سرمایه گذاری باشد. 

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.
اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.
اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.
اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.
اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.
اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

همچنین ببینید  تعبیر خواب دیدن بيابان، معنی بيابان در خواب

 

تعبیر کفش از نظر یوسف نبی

از نظر یوسف نبی اگر در خواب دیدید که کفش به پای تان کردید، تعبیرش ازدواج و همسر اختیار کردن می باشد.
اگر بالعکس این خواب را دیدید، یعنی دیدید که کفشتان را از پایتان درآوردید، چنین خوابی هم تعبیرش بلعکس است. شما به زودی از همسرتان جدا خواهید شد و طلاق و متارکه در پیش دارید.

 

نظرات بسته شده است.