صفحه بایگانی دسته

انگشتر و گردنبند موکل دار

انگشتر موکل دار

انگشتر موکل دار موکل و یا وکیل خود برای سپردن کاری به او که عامیانه موکل گفته می شود اما باب انگشتری موکل دار – آیا انگشتر موکل…