حرز اختصاصی شرف الشمس

حرز اختصاصی شرف الشمس  حرز اختصاصی شرف الشمس حرز شرف الشمس باید روی عقیق زرد رنگ نوشته شود و اگر این سنگ در  دسترس نبود، روی…