تعبیر خواب زنجیر و زنجیر بستن به پا – تعبیر بستن دست با زنجیر در خواب

0

تعبیر خواب زنجیر و زنجیر بستن به پا – تعبیر بستن دست با زنجیر در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب دعایاب تعبیر خواب زنجیر و زنجیر بستن به پاتعبیر بستن دست با زنجیر در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب زنجیر و خریدن و فروختن زنجیر و زنجیر از جنس طلا و نقره و زنجیر طلا برای دختر مجرد و زنجیر طلا پاره شده هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت دعایاب را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب زنجیر را قرار دادیم .

تعبیر خواب زنجیر و زنجیر بستن به پا – تعبیر بستن دست با زنجیر در خواب
تعبیر خواب زنجیر و زنجیر بستن به پا

تعبیر خواب زنجیر طلا,تعبیر خواب زنجیر عزاداری,تعبیر خواب زنجیر نقره,تعبیر خواب زنجیر زنی,تعبیر خواب زنجیر طلا برای دختر مجرد,تعبیر خواب زنجیر بدل,تعبیر خواب زنجیر طلا برای زن,تعبیر خواب زنجیر طلا در دست,تعبیر خواب زنجیر برای دختر مجرد,تعبیر خواب زنجیر طلا پاره شده,تعبیر خواب زنجیر گرفتن از مرده,عنی و مفهوم زنجیر طلا و نقره در خواب

تعبیر خواب زنجیر و زنجیر بستن به پا :

زنجیر در خواب نشان اسارت و پیوند انقیاد آمیز است و تعبیر آن متفاوت می شود وقتی که سر زنجیر به جاهای دیگری متصل باشد.

اگر در خواب ببینیم که زنجیر به دور دست هایمان بسته است اگر چه کسی آن را نبسته باشد نشان گرفتاری است.

همچنین ببینید  طلسم احضار فوری معشوقه از راه دور سریع و مجرب

اگر ببینیم که یک سر زنجیر در دست، و سر دیگرش مثلا به در خانه بسته است گرفتاری خانوادگی پیدا می کنیم یا اسیر عواطف و احساس می گردیم.

چنانچه ببینیم زنجیری روی میز یا در محل کار ما افتاده از نظر شغلی گرفتاری خواهیم یافت. این دو نمونه از این بابت ذکر شد که سر زنجیر به هر جا بسته باشد گرفتاری در همان زمینه است.

چنانچه در خواب ببینیم فقط زنجیری داریم اسیر گناه و آلودگی هستیم چه معبران خود زنجیر را در خواب گناه و معصیت تعبیر کرده اند حال چنانچه ببینید زنجیری را می گشایید خویشتن را از اسارت می رهانید.

بستن زنجیر تجاوز و تعدی است و این فرق نمی کند که زنجیر را به کجا ببندیم چه تجاوز به آن تعبیر می شود.

محمدبن سیرین گوید:

زنجیر در خواب ، گناه و معصیت بود. اگر بیند زنجیر را بگسست و بینداخت، دلیل که از گناه توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

جابر مغربی گوید:

اگر کسی بیند در گردن زنجیر داشت، دلیل که مظالم در گردن دارد.

اگر بیند زنجیر بر دست ها داشت دلیل که مالِ کسان را دست درازی کند و از حرام نیندیشد.

اگر بیند بر پاها زنجیر داشت، دلیل که به معصیت و فساد شود.

برگرفته از دعا سایت

******************************

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.