تعبیر خواب خانه و ساختن یک خانه – تعبیر خواب خانه مخروبه و ویران

0

تعبیر خواب خانه و ساختن یک خانه – تعبیر خواب خانه مخروبه و ویران

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب خانه و ساختن یک خانه تعبیر خواب خانه مخروبه و ویران را قرار دادیم . کامل ترین تعبیر خواب خانه و خانه ویرانه و خانه قدیمی و ساخت خانه و خراب کردن خانه و خرید و فروش خانه …

تعبیر خواب خانه و ساختن یک خانه – تعبیر خواب خانه مخروبه و ویران
تعبیر خواب خانه و ساختن یک خانه – تعبیر خواب خانه مخروبه و ویران

تعبیر خواب خانه بزرگ,تعبیر خواب خانه ساختن,تعبیر خواب خانه پدری,تعبیر خواب خانه خرابه,تعبیر خواب خانه خدا,تعبیر خواب خانه دیگران,تعبیر خواب خانه نیمه ساخته,تعبیر خواب خانه کثیف,تعبیر خواب خانه و ساختن یک خانه – تعبیر خواب خانه مخروبه و ویران,تعبیر خواب خانه خراب کردن خانه,تعبیر خواب خانه فرسوده,تعبیر خواب تخریب کردن خانه,معنی و مفهوم خانه در خواب

تعبیر خواب خانه و ساختن یک خانه – تعبیر خواب خانه مخروبه و ویران:

تعبیر خواب خانه محمد بن سيرين گويد:تعبیر خواب خانه خانه مفرد درخواب زن است.

اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه را از جاي برداشت، دليل كه زني خواهد، با مروت و كرم و مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود.

اگر بيند در خانه نو درون شد، دليل كه زني خواهد و توانگر شود.اگر بيند كه خانه مفرد به كنج اندوه بود و ندانست كه خانه از كيست، دليل كه از دنيا رحلت كند.

اگر بيند درخانه گريخته بود و در خانه او قفل نكرده بود و آن خانه به خانه ديگر پيوسته بود، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد.اگر بيند بيمار است عافيت يابد. اگر بيند در خانه خود بشكست، دليل كه از كسي او را مالي رسد.

همچنین ببینید  تعبیر خواب گوسفند – کشتن یا قربانی کردن گوسفند در خواب تعبیرش چیست ؟
 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه خانه بر وي افتاد، دليل كه مالي بسيار بدو رسد.اگر بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد و از آن كه بود بزرگتر شد، دليل كه مال و نعمت بسيار بر وي تنگ شود.

اگر بيند در خانه او آهنين بود، دليل كه توانگر شود.اگر در خانه او سيمين است، دليل كه او را توبه بايد كردن از گناه و معصيت.

اگر توانگر بود نعمتش زياده شود.اگر بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود، دليل كه حالش تباه شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

خانه در خواب ما معيشت است، اگر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق به شما است زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت.

اگر ببينيد خانه اي محقر و ويرانه داريد و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر مي دهد که زندگي بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد يافت.

چنان چه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب است بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شود و غمي و زياني به او مي رسد.

اگر ببينيد که در خانه شما آهني است زندگي قابل دوامي داريداگر ديديد در خانه شما از نقره است خوب نيست .

اگر در خواب ببينيد که خانه شما در محلي است که تنها مانده و گرداگرد آن هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا که از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ساختن يک خانه : خوشبختي در عشق .

خانه مخروبه : مانعي از سر راه برداشته ميشود.

خانه اي در آتش : بدبختي.

ترک کردن خانه : يک منفعت غير منتظره.

خريد يک خانه : کاميابي.

تعمير کردن خانه : يک امر پيچيده بالاخره روشن ميشود.

خانه خالي : اميدهاي واهي.

صاحبخانه بودن : کاميابي که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد.

در کنج يک خيابان : شما نسبت به ديگران برتر هستيد.

خانه جنگلي : بيگانگان استقبال خوبي از شما خواهند کرد.

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن خانه ساختن خوشحالي بود ديدن خانه و سرا عيش بود

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن خانة قديمي خود در خواب ، نشانة آن است كه اخباري به دستتان مي رسد كه موجب شور و نشاط شما مي گردد .

اگر خواب ببينيد خانة قديمي شما ويران و مخروبه است ، نشانة آن است كه خبر بيماري يا مرگ يكي از نزديكان را خواهيد شنيد .

اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوست عزيزي را از دست خواهد داد .

اگر خواب ببينيد وارد خانة خود مي شويد و همه چيز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است كه اعضاي خانواده به شما علاقمندند و امور كاري نيز رضايت بخش خواهد بود .

4-اگر در خواب ببينيد كه خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏ى آن است كه براى پيروز شدن شر مبارزه خواهيد كرد.

همچنین ببینید  دعاهای قوی و تجربه شده برای ازدواج آسان و ازدواج سریع

برگرفته از سایت ملکوت786

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.