تعبیر خواب بچه و بچه لاغر و چاق – تعبیر دیدن بچه دختر و پسر در خواب

0

تعبیر خواب بچه و بچه لاغر و چاق – تعبیر دیدن بچه دختر و پسر در خواب

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب بچه و بچه لاغر و چاقتعبیر دیدن بچه دختر و پسر در خواب را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب بچه و بچه دار شدن و به دنیا آوردن بچه و بچه دار شدن دختر و پسر و بچه زیبا و خوشگل و ناز و بچه زشت و بد قیافه …

تعبیر خواب بچه و بچه لاغر و چاق – تعبیر دیدن بچه دختر و پسر در خواب
تعبیر خواب بچه و بچه لاغر و چاق – تعبیر دیدن بچه دختر و پسر در خواب

تعبیر خواب بچه شاد و خوشحال,تعبیر خواب بچه ناز و خوشگل,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر و پسر,تعبیر خواب بچه زشت و بدقیافه,تعبیر خواب شیر دادن به بچه

تعبیر خواب بچه و بچه لاغر و چاق – تعبیر دیدن بچه دختر و پسر در خواب:

تعبیر دیدن بچه در خواب لوک اویتنهاو می گوید :

۱- تعبیر دیدن بچه در خواب ( فرزند خود ) خوشبختی است دیدن خواب بچه ای همراه مادرش نشانه اوقات مبارک است تعبیر خواب بچه های کوچک نشانه غم و غصه است دیدن کودکان بی شمار در خواب نشانه فلاکت است تعبیر خواب بچه های زیبا نشانه شادی و سلامتی است تعبیر خواب کتک زدن یک بچه نشانه بی عدالتی است دیدن خواب بچه ای که میدود نشانه نیکبختی است

لیلا برایت می‌گوید :

۸- اگر در خواب بچه‌ای را مشاهده کردید ، تعبیر این خواب به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‌اید

۹ تعبیر خواب دیدن بچه‌ی لاغر نشانه‌ی آن است که شما دچار مشکل می‌شوید/۱۰ اگر در خواب بچه‌ی چاقی را ببینید ، تعبیرش به این معنا است که در انجام کارها موفق می‌شوید

۱۱اگر در خواب ببینید که بچه‌ای خوابیده ، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت

۱۲ اگر خواب ببینید که بچه‌ای را به قتل رسانده‌اید ، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی می‌برید/۱۳ اگر در خواب خود را مشغول بازی با بچه‌ها دیدید ، نشانه‌ی آن است که در تمامی کارهایتان به موفقیت می‌رسید .

همچنین ببینید  سحر و جادو واقعیت دارد-راههای باطل کردن سحر و جادو

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :

۱۴- تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.
۱۵- اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.
۱۶- اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.
۱۷- خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید
۱۸- اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.

۱۹- اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد.

۲۰- تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.

۲۱- اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد .

۲۲- تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست.

۲۳- تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید.

۲۴- تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است.

همچنین ببینید  تعبیر و تحلیل خواب حاملگی و باردار شدن از منابع معتبر

۲۵- اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.

۲۶- تعبیر خوابِ اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است.

۲۷- تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

۲۸- دیدن خواب بچه نشان دهنده خوشبختی در خانه است.

۲۹- دیدن بچه خودتان در خواب نشانه آنست که کمک بزرگی دریافت خواهیدکرد .

۳۰- دیدن بچه های بستگانتان در خواب نشانه شادی نا خواسته است.

۳۱- دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر نشانه آغاز مشاجره های فامیلی است.

۳۲- اگر یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند نشانه آنست که طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود.

محمدبن سیرین گوید :

۳۳- تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

۳۴- اگر در خواب ، در میان فرزندان خود دختر بچه ای را ببینید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

همچنین ببینید  طلسم شیخ بهایی برای گنج و کتاب گنج نامه و نسخه گنج شیخ بهایی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

۳۵- خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است

محمدبن سیرین گوید :

۳۶- دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .

لوک اویتنهاو می‌گوید:

۳۷- تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است

لیلا برایت میگوید:

۳۸- تعبیر خواب دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.

آنلی بیتون میگوید:

۳۹- تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید .
۴۰- اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .
۴۱- دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند .

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :

۴۲- خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.

ابراهیم کرمانی گوید :

۴۳- اگر کسی در خواب ببیند که بچه ای را سر راه قرار داده اند و او ، آن بچه را پیدا کرد ، نشانه آنست که از جائی که امید ندارد چیزی به او رسد .

لیلا برایت می‌گوید :

۴۴- دیدن خواب بچه‌ شیرخوار ، نشانه‌ی آن است که همیشه موفق می‌شوید
۴۵- دیدن خواب بچه شیرخوار که به تازگی متولد شده است به این معنا است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید .
۴۶ـ اگر در خواب بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید ، نشان دهنده‌ آینده‌ای خوب و آرام است .

دیدن خواب بچه شیطان

آنلی بیتون می‌گوید :

۴۷- دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید .
۴۸- اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .

برگرفته از دعا سایت

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.