تعبیر خواب تخمه و هدیه گرفتن تخمه – تعبیر تخمه آفتابگردان در خواب

0

تعبیر خواب تخمه و هدیه گرفتن تخمه – تعبیر تخمه آفتابگردان در خواب

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب تخمه و هدیه گرفتن تخمه تعبیر تخمه آفتابگردان در خواب را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب تخمه و شکستن تخمه و تخمه بو داده و خریدن و خوردن تخمه و تخمه سیاه و هندوانه و تخمه سفید کدو هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب تخمه را قرار دادیم .

تعبیر خواب تخمه و هدیه گرفتن تخمه – تعبیر تخمه آفتابگردان در خواب
تعبیر خواب تخمه و هدیه گرفتن تخمه

تعبیر خواب تخمه کدو,تعبیر خواب تخمه مرغ,تعبیر خواب تخمه مرغ شکسته,تعبیر خواب تخمه ژاپنی,تعبیر خواب تخمه خربزه,تعبیر خواب تخمه هندوانه,تعبیر خواب تخمه سیاه,تعبیر خواب تخمه شکستن,تعبیر خواب تخمه ژاپنی,تعبیر خواب تخمه کدو,تعبیر خواب خریدن و خوردن تخمه,تعبیر خواب تخمه آفتابگردان,تعبیر خواب تخمه سیاه و سفید

تعبیر خواب تخمه و هدیه گرفتن تخمه – تعبیر تخمه آفتابگردان در خواب:

دیدن هر عملی که در بیداری بیانگر خوش گذرانی و یا سرگرمی است در خواب نشانه مرتکب شدن به گناه و رفتار غیر قانونی است.تخمه نیز می‌تواند در این دسته قرار گیرد زیرا در بیداری برای سرگرمی آن را مصرف می‌کنیم و دیدن آن در خواب بیانگر رفتار همراه با گناه است.تعبیر خواب تخمه

محمد بن سیرین گوید:اگر بیند او را تخمه است، دلیل که مال زنی خورد و فساد کند و باید که از آن گناه توبه کند، تا از عقوبت حق تعالی نجات یابد و عقیده معبران آن است که تخمه در خواب دیدن، در آن خیر نباشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

همچنین ببینید  تعبیر لباس سیاه از نظر معبران در خواب چیست
دیدن تخمه درخواب بر چهار وجه است.مال ربا/فساد/مال حرام/متابعت هوای نفس تعبیر خواب تخمه شکستن.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:تخمه و تخمه شکستن در بیداری یک نوع تفنن و سرگرمی است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غیر مجاز است.
چنانچه در خواب ببینید که تخمه می‌خواهید نشان آنست که خود را با موردی سرگرم می‌نمایید که مطلوب و پسندیده نیست مثل قمار، شرابخواری، اعتیاد و معاشرت‌های بد. خود شما ممکن است آن را بپسندید اما اجتماع نمی‌پسندد و تخمه گویای این قبیل کارهاست.
تعبیر خواب خریدن تخمه مطیعی تهرانی:گرفتن یا خریدن تخمه گویای اینست که خود خواب بیننده مشتاقانه این کارها را می‌کند.اگر کسی به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت می‌کند.
تخمه مال حرام و غیر مشروع نیز هست و اگر مقدار زیادی تخمه داشتید خواب شما خبر می‌دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می‌یابید.تخمه بو نداده در صورتی که نشکنید خیر و برکت است.
تعبیر خواب تخمه هندوانه منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می‌گوید خبری به شما می‌رسد که به وسیله آن خود شما می‌توانید منبع خیر و برکت باشید. آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می‌شود و بار می‌دهد.

برگرفته از سایت ملکوتی ها

همچنین ببینید  دعای سریع الاجابه مجرب برای باطل کردن چشم زخم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.