تعبیر خواب آینه – تعبیر دیدن آینه در خواب

0

تعبیر خواب آینه – تعبیر دیدن آینه در خواب

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب آینه – تعبیر دیدن آینه در خواب را قرار داده ایم.آیینه به جاه و مقام و حکومت تعبیر می‌شود.اگر در خواب ببیند آیینه‌ای به کسی دادی بدان معناست که مال و اموال خود را پیش کسی می‌گذارد.خواب های ما از افکار روزانه ما نشات می گیرند.برای تعبیر و دانستن معنی خواب ها باید به افراد اگاه به علم تعبیر خواب مراجعه کرد.

تعبیر خواب آینه – تعبیر دیدن آینه در خواب
تعبیر خواب آینه – تعبیر دیدن آینه در خواب

تعبیر خواب آینه – تعبیر دیدن آینه در خواب,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حامله بودن,تعبیر خواب برف,تعبیر خواب آینه بزرگ,تعبیر خواب آینه برای دختر مجرد,تعبیر خواب آینه ابن سیرین,تعبیر خواب آینه هدیه گرفتن,تعبیر خواب آینه شکسته,تعبیر خواب آینه خریدن,تعبیر خواب آینه و شمعدان,تعبیر خواب آینه گرفتن

تعبیر خواب آینه – تعبیر دیدن آینه در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر مردی غریب در خوابش آینه‌ای ببیند بدان معناست که ازدواج کرده و بزرگی و عظمت بدست می‌آورد.

دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.

  1. زن
  2. پسر
  3. جاه و فرمان
  4. یار و دوست
  5. شریک
  6. کار روشن

لوک اویتنهاو می‌گوید: آینه: خبرهای ناخوشایند، اتفاقات شوم

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است.

همچنین ببینید  تعبیر و تحلیل خواب حاملگی و باردار شدن از منابع معتبر

اچ میلر می‌گوید: دیدن آیینه در خواب، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است. اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید.

اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را می‌دهید، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب آینه کوچک: خیانت

آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی یک آینه در خواب ببیند، نشانه آن است که بزودی با صحنه‌هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

یونگ می‌گوید: دیدن آینه در خواب نشانگر کسی است که او را دوست دارید و سمبل دوست خوب است.

دیدن آینه غبار آلود نشانه این است که شما هویت خود را تشخیص نمی دهید و نمی دانید چه کسی هستید و در رابطه با اهداف خود سردرگم هستید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند. یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.

یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.

یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.

یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

دیدن دیگران در آینه:

بیتون می‌گوید:دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

همچنین ببینید  دعای قوی برای جذب و جلب معشوق مجرب و سریع الاثر

 

برگرفته از سایت ملکوتی ها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.