انگشتر موکلدار چیست و خواص و فواید انگشتر موکلدار

0

انگشتر موکلدار چیست و خواص و فواید انگشتر موکلدار

سایت ذکرعرفان شما را آشنا می کند با خواص و فواید انگشتر موکلدار که خواص نیرویی بسیار قوی دارد و به صاحب انگشتر در اموری کمک می کند

خواص و فوائد انگشتر موکل دار
                                خواص و فوائد انگشتر موکل دار

ارزش انگشتر موکلدار

ارزش انگشتر موکل دار به نیروییست که در نگین انگشتر وجود دارد و این

نیرو بواسطه موکلیست که در سنگ نگین انگشتر ساکن است تامین میشود

و بلعکس موکل انگشتر هم از نگین انگشتر برای بقا بهره می برد.

 

موکل انگشتر به نوعی همزیستی با نگین انگشتر دارد و با توجه به نوع موکل

انگشتر مدام امواجی از خود ساطع می کند که موجب تاثیر بروی زندگی صاحب

انگشتر میگردد.

 

همچنین ببینید  دعا بیشتر شدن اموال و دارایی و کسب

اگر انگشتر رزقی باشد روی رزق تاثیر میگذارد و در کارها گشایش ایجاد میکند

اگرنیروی آن محبتی باشد محبت دیگران را جذب میکند.

اگر محافظتی باشد از شما در برابر نیروهای منفی محافظت میکند.

 

البته موکلهای گوناگونی ممکن است که یک انگشتر داشته باشد که بعضی

از موکلها در جنگها و رقابتها کمک می کنند.

 

و حتی برعکس موکلهایی ممکن است روی انگشتر موکلدار باشد که از
جنس شیاطین هستند و دیگر در اصل از جنس ملک نیستند چون در جهان

یک نیروی شر وجود دارد و یک نیروی خیر و این بروی انگشترها هم صدق

میکند و بعضی ایجاد مشاجره و جنگ میکنند گرچه در کنارش شاید کمکهای

 

دیگری هم کنند چون معمولا موکلها فقط یک خاصیت ندارند و میتوانند خواص

دوم و سوم و یا بیشتری هم داشته باشند اما در درجه پایینتری از آنچه کار

اصلی آنهاست قرار دارد.

 

وقتی کسی انگشتر را خریداری می کند قبل از تحویل استاد عامل با
تشخیص نوع موکل و سوزاندن بخوراتی و خواندن اورادی صاحب و حامل
انگشتر را به موکل معرفی می کند . و این جریان ممکن است برای بعضی

زمان کمتر و برای بعضی زمان بیشتری طلب کند .

 

در هر صورت وقتی انگشتر موکل دار آماده تحویل شد به صاحب آن دستورات

نگهداری و ارتباط با انگشتر داده میشود تا با خوراک موکل و نگهداری به مرور

موکل ، حامل انگشتر را بعنوان صاحب خود بپذیرد و با اعتماد و اعتقاد این ارتباط

محکمتر میشود و بسته به توان موکل به صاحب خود کمک خواهد کرد.

همچنین ببینید  خواص دعای عین علی و حرز امیرمومنان علی (ع)

 

انگشتر موکلدار _علوم غریبه
        انگشتر موکلدار _ علوم غریبه

انگشترهای موکل دار بطور کلی به دو نوع تقسیم میگردند

1- نوع اول ازاین نوع برای جلب و افزایش مهر و محبت و تسخیر قلوب و عزیز

شدن است.

2- نوع دوم انگشترهای موکل دار برای کارگشایی و افزایش رزق و عزت و

ثروت ( خصوصا برای افرادی که کار و امورات روزمره آنها بسته شده ) کاربرد

فراوان دارد.

 

 

خواص انگشتر موکل دار 
ارزش انگشتر موکل دار به نیرویی است که در نگین انگشتر وجود دارد و این
نیرو بواسطه موکلی است که در سنگ نگین انگشتر ثابت است تامین میشود
و بلعکس موکل انگشتر هم از نگین انگشتر برای بقا استفاده می کند.

 

 

موکل انگشتر بنوعی همزیستی با نگین انگشتر دارد و با توجه به نوع موکل

انگشتر مدام امواجی از خود ساطع میکند که موجب تاثیر بروی زندگی صاحب

انگشتر می شود.

 

با توجه به نوع نگین اگر انگشتر رزقی باشد روی رزق تاثیر میگذارد و در کارها

گشایش ایجاد می کند

اگر نیروی آن محبتی باشد محبت دیگران را جذب میکند و اگر محافظتی باشد

از شما در برابر نیروهای منفی محافظت می کند .

 

 

ذکرعرفان سایت ادعیه و اذکار ختومات          www.zekrerfan.com          @zekrerfan

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.